بانك و بيمه : حذف صفرها؛ اعتراف 7 گانه دولت
سه شنبه، 21 تیر 1390 - 08:23 کد خبر:10359
*علي حق

زماني كه دولتي زير بار اجراي طرح حذف چهار صفر پول ملي مي رود، مي خواهد به طور تلويحي چه پيامي را به گوش افكار عمومي برساند؟
    1- دولت تاكيد مي كند كه توانايي كاهش صفرهايي كه خود اضافه كرده را ندارد و به ناچار در چارچوب برنامه پاك كردن صورت مساله وارد عمل شده است و بايد آن ها را حذف كند.
    2- دولت اعتراف مي كند كه سياست هاي اقتصادي اش به شدت تورم زا بوده است.
    3- دولت هيچ تضميني براي توقف رشد تورم نمي تواند بدهد، لذا با حذف صفرها سعي مي كند، تحمل ادامه افزايش قيمت ها را قابل تحمل تر كند.
    4- دولت در واكنش اقتصاد سياسي هم در پي افزايش اعتماد به نفس خود براي ادامه حضور در عرصه اقتصاد جهاني است، لذا بايد ارزش برابراي پول ملي اش را بزرگ نمايي كند.
    5- دولت تلاش مي كند با تغيير واحد پول ملي، امكان مقايسه آسان بخشي از تاريخ اقتصادي ايران را با ساير دوره ها از ميان ببرد.
    6- دولت ديگر از چاپ اين همه اسكناس خسته و ناتوان شده است.
    7- دولت اين شانس را به خود مي دهد كه از نو شروع كند.