بانك و بيمه : وام تعمير مسكن
سه شنبه، 12 اردیبهشت 1396 - 11:58 کد خبر:50794

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، بانك مسكن در صورت سپرده‌گذاري اقدام به ارائه تسهيلات جعاله براي تعمير مسكن در موارد زير مي‌كند:
 

تسهيلات جعاله بانك مسكن

الف) جعاله با سپرده

تعريف: جعاله عبارتست از التزام شخص (جاعل) به اداي اجرت معلوم (جعل) در مقابل عملي طبق قرارداد . طرفي كه عمل را انجام مي دهد عامل ناميده مي شود.

با توجه به تعريف فوق در اعطاي تسهيلات براي تعمير مسكن يا تكميل مسكن ، بانك بعنوان عامل به گيرنده تسهيلات بعنوان جاعل مبادرت به پرداخت جعاله مي نمايد و جاعل قسمت عمده اي از عمليات موضوع قرارداد را به نمايندگي از سوي عامل ( بانك) برعهده مي گيرد.

بانك مسكن به منظور تعمير يا تكميل واحدهاي مسكوني اقدام به پرداخت تسهيلات جعاله براي موارد زير مي نمايد.

جعاله تعمير: حفريا ترميم چاه ، سرويس حمام و آشپزخانه ودستشويي ، ترميم يا آسفالت پشت بام ،كاشيكاري،جابجايي درب ها وپنجره ها، لوله كشي ،سيستم گرمايش وسرمايش، تعميرات جزيي داخل ساختمان ،رنگ ونقاشي، خريدانشعاب آب وبرق ولوله كشي آب وگاز وترميم سيم كشي معيوب ساختمان
جعاله تكميل: حياط سازي ، نرده كشي ، كاشيكاري ، موزاييك كاري ، لوله كشي گاز وآب ، نصب تاسيسات سرمايش وگرمايش ،كابينت گذاري ، تكميل زيرزمين ، حفرچاه، نصب موكت ، پاركت ، سراميك وتغييرات داخلي ساختمان
سقف تسهيلات اعطايي با سپرده: 50 ميليون ريال
نرخ سود: نرخ سود تسهيلات جعاله بامدت بازپرداخت حداكثر تا 2 سال: 14درصد
نرخ سود تسهيلات جعاله بامدت زمان بازپرداخت بيش از 2 سال:15 درصد(درصورت سپرده گذاري بيش از يكسال يك درصد تخفيف نرخ سود در نظر گرفته مي شود)
مدت بازپرداخت: حداكثر 6 سال

 

تسهيلات

 

سقف تسهيلات

حداقل مدت انتظار

ضرايب برابري

حداكثر ضريب برابري

نرخ سود

حداكثر مدت بازپرداخت

 

مدت بازپرداخت حداكثر2 سال

مدت بازپرداخت بيش از 2 سال

جعاله باسپرده

50 ميليون ريال

6 ماه

6 ماه يك برابر

7/5

14%

15%

6 سال


 

نحوه پرداخت تسهيلات جعاله: در حال حاضر تسهيلات جعاله در يك نوبت پرداخت مي شود . مدت انجام تعهد: يكماه است و تسهيلات گيرنده يك ماه بعد از انعقاد قرار جعاله ملزم به پرداخت اولين قسط مي باشد.


انواع وثايق:

الف- در قبال تنظيم قرارداد داخلي صرفا بر روي پلاكهاي مورد ترهين بانك: (از بابت تسهيلات فروش اقساطي خريد ويا فروش اقساطي)
*ميزان وثيقه دريافتي: به ميزان مجموع اصل و سود تسهيلات
*ضمانت دريافتي: ضمانت دو نفر كارمند دولت يا كسبه داراي پروانه كسب معتبر و امضاي تسهيلات گيرنده و ضامنين در ذيل قرارداد داخلي(ترجيحا گواهي اشتغال بكار يا جواز كسب معتبر از تسهيلات گيرنده و ضامنين اخذ گردد.)
توضيح: در تسهيلات توام در توثيق وثيقه غير منقول ضمن تنظيم دو فقره قرارداد داخلي،صرفا يك فقره قرارداد رهني تنظيم مي شود.
ب- در قبال سپرده سرمايه گذاري بلندمدت يا سپرده كوتاه مدت ويژه:
* ميزان وثيقه دريافتي: 110 درصد مجموع اصل وسود
* ضمانت دريافتي: نيازي نيست
ج - در قبال ترهين ششدانگ وثيقه غير منقول يا مازاد آن
* ميزان وثيقه دريافتي: به ميزان مجموع اصل وسود
* ضمانت دريافتي: اخذ درآمد ابرازي متقاضي
د- درقبال سپرده كوتاه مدت و حسابهاي صندوق پس انداز مسكن،جوانان،صندوق ساخت ، ممتاز:
* ميزان وثايق دريافتي: 110 درصد مجموع اصل و سود تسهيلات
* ضمانت دريافتي: نيازي نيست
و- پرداخت تسهيلات تا سقف 50 ميليون ريال به كاركنان دولت،با تنظيم قرارداد داخلي و ضمانت دو نفر كارمند دولت و اخذ گواهي درآمد و تعهد نامه سازمان متبوعه كارمند مبني بر كسر اقساط ازحقوق تسهيلات گيرنده در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط توسط تسهيلات گيرنده بر روي واحدهايي كه در رهن بانك قرار ندارند.

پرد اخت تسهيلات مجدد :

1- پرد اخت تسهيلات مجدد جعاله با سپرده وبدون سپرد بدون محدوديت زماني وبا واريز مانده بدهي جعاله قبلي بلامانع است.
2- پردا خت تسهيلات جعاله به متقاضياني كه از تسهيلات جعاله تعمير سايربانك ها استفاده نموده اند : در صورت تسويه تسهيلات دريافتي طبق ضوابط ومقررات، بدون مانع است .
3- پرداخت مابه التفاوت تسهيلات جعاله ( اعم از با سپرده يا بدون سپرده يا توام) به آن دسته از متقاضياني كه قبلا از تسهيلات جعاله اين بانك يا ساير بانكها بر روي پلاك مورد معرفي استفاده نموده اند بلامانع مي باشد.

ارزيابي ملك مورد جعاله:

1- نظارت مستمر برحسن انجام كار و بازرسي فني از ملك در طول مدت انجام تعهد وهمچنين پس از انجام دوران تعهد نيزطبق قرارداد منعقد شده برعهده بانك است.
2- كارمزد ارزيابي تسهيلات مقطوع 000/200 ريال مي باشد.

مدارك لازم جهت اخذ تسهيلات جعاله با سپرده :

وثيقه ملكي :

1- فرم تكميل شده درخواست تسهيلات ( ميزان تسهيلات متعلقه براساس آخرين ضوابط و مقررات حساب صندوق پس انداز مسكن محاسبه و در فرم درج مي گردد. ) و صورت برآورد هزينه ساختمان همراه با كروكي و آدرس در ظهر آن .
2- اصل و فتوكپي شناسنامه و كارت ملي متقاضي
3- اصل و فتوكپي سند مالكيت
4- گواهي درآمد متقاضي
5- رسيد مبلغ پرداختي جهت علي الحساب ارزيابي
6- اصل و فتوكپي پايانكار ساختماني درصورتي كه همراه با تغييرات مورد نظر اضافات و تغييرات اساسي در ساختمان به عمل آيد.

ب) جعاله از محل اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن

سقف‌تسهيلات اعطايي از محل اوراق حق‌تقدم استفاده از تسهيلات‌مسكن: 50 ميليون ريال

نرخ سود:

نرخ سود تسهيلات جعاله بامدت بازپرداخت حداكثر تا 2 سال: 14درصد
نرخ سود تسهيلات جعاله بامدت زمان بازپرداخت بيش از 2 سال:15درصد
مدت بازپرداخت :حداكثر 5 سال

 

تسهيلات

 

سقف تسهيلات

نرخ سود

حداكثر مدت بازپرداخت

 

مدت بازپرداخت حداكثر2 سال

مدت بازپرداخت بيش از 2 سال

جعاله

50 ميليون ريال

14%

15%

5 سال


نحوه پرداخت تسهيلات جعاله : در حال حاضر تسهيلات جعاله در يك نوبت پرداخت مي شود .
مدت انجام تعهد: يكماه است و تسهيلات گيرنده يك ماه بعد از انعقاد قرار جعاله ملزم به پرداخت اولين قسط مي باشد.

وثـــائـــق:
نكته: وثائق قابل قبول جهت تسهيلات 20 ميليون ريالي شامل انواع وثائق قابل قبول وفق ضوابط
جهت دريافت تسهيلات تا سقف 50 ميليون ريال وثائق قابل قبول:
1- كاركنان دولت در قبال انواع وثائق قابل قبول وفق ضوابط و مقررات جاري
2- متقاضياني كه اسناد مالكيت ملك مورد معرفي آنها (پلاك مورد تعمير)در رهن بانك باشد به اعتبار سند مالكيت مذكور و در قبال سفته
3- ساير متقاضيان در قبال ترهين وثيقه غيرمنقول پلاك مورد تعمير

انـواع وثـايق قابل قــبول:
الف- در قبال سفته:
*ميزان وثيقه دريافتي: 120 درصد مجموع اصل و سود
*ضمانت دريافتي: ضمانت يك نفر ضامن معتبر و مورد تاييد شعبه(ترجيحا كارمند دولت يا كسبه داراي پروانه كسب معتبر)
ب- در قبال سپرده سرمايه گذاري بلندمدت يا سپرده كوتاه مدت ويژه:
* ميزان وثيقه دريافتي: 110 درصد مجموع اصل وسود
* ضمانت دريافتي: نيازي نيست .
ج - در قبال ترهين ششدانگ وثيقه غير منقول يا مازاد آن:
* ميزان وثيقه دريافتي: به ميزان مجموع اصل وسود
* ضمانت دريافتي: اخذ درآمد ابرازي متقاضي
د- درقبال سپرده كوتاه مدت و حسابهاي صندوق پس انداز مسكن،جوانان،صندوق ساخت ، ممتاز:
* ميزان وثايق دريافتي: 110 درصد مجموع اصل و سود تسهيلات
* ضمانت دريافتي: نيازي نيست

كاركنان دولت(شاغل و بازنشسته)
و- در قبال تنظيم قرارداد داخلي صرفا بر روي پلاكهاي مورد ترهين بانك:(از بابت تسهيلات فروش اقساطي خريد ويا فروش اقساطي)
*ميزان وثيقه دريافتي: به ميزان مجموع اصل و سود تسهيلات
*ضمانت دريافتي: ضمانت دو نفر كارمند دولت يا كسبه داراي پروانه كسب معتبر و امضاي تسهيلات گيرنده و ضامنين در ذيل قرارداد داخلي(ترجيحا گواهي اشتغال بكار يا جواز كسب معتبر از تسهيلات گيرنده و ضامنين اخذ گردد.)

پرداخت تسهيلات مجدد :
1- پرد اخت تسهيلات مجدد جعاله با سپرده وبدون سپرد بدون محدوديت زماني وبا واريز مانده بدهي جعاله قبلي بلامانع است
2- پردا خت تسهيلات جعاله به متقاضياني كه از تسهيلات جعاله تعمير سايربانك ها استفاده نموده اند در صورت تسويه تسهيلات دريافتي طبق ضوابط ومقررات، بدون مانع است .
3- پرداخت مابه التفاوت تسهيلات جعاله ( اعم از با سپرده يا بدون سپرده يا توام) به آن دسته از متقاضياني كه قبلا از تسهيلات جعاله اين بانك يا ساير بانكها بر روي پلاك مورد معرفي استفاده نموده اند بلامانع مي باشد.

ارزيابي ملك مورد جعاله :
1- نظارت مستمر برحسن انجام كار و بازرسي فني از ملك در طول مدت انجام تعهد وهمچنين پس از انجام دوران تعهد نيزطبق قرارداد منعقد شده برعهده بانك است.
2- كارمزد ارزيابي تسهيلات حداكثر 000/200 ريال مي باشد.

خريد اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن:
متقاضيان استفاده از تسهيلات فوق مي توانند اوراق گواهي حق تقدم استفاده ازتسهيلات مسكن را ازطريق شعب كارگزاري خريداري نمايند .
نكته:نقل و انتقال اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن صادره از تاريخ 15/7/1389 و به بعد از طريق شركت فرابورس ايران صورت مي پذيرد.
جهت كسب اطلاع از كارگزاريهاي فرابورس مي توانيد به سايت www.irfarabourse.com مراجعه فرماييد.

مدارك لازم :
1- اصل وكپي پايان كار(براي كساني كه ملك انان در رهن بانك نمي باشد)
2- افتتاح حساب قرض الحسنه
3-اصل وكپي شناسنامه متقاضي
4- اصل و كپي سند مالكيت
5- گواهي درآمد متقاضي
6- در صورتي كه متقاضي قبلاً از تسهيلات با سپرده اين بانك جهت خريد واحد مسكوني استفاده نموده باشد و بخواهد از تسهيلات جعاله بدون وثيقه ملكي در قبال سفته تا سقف تعيين شده استفاده نمايد. علاوه بر مدارك فوق حضور يك نفر ضامن معتبر با ارائه گواهي اشتغال به كار و اصل و كپي شناسنامه در صورتي كه ضامن كارمند يك سازمان دولتي باشد و يا جواز كسب در صورتيكه ضامن كاسب كار باشد الزامي است.

مشخصات واحدهاي مسكوني مشمول تسهيلات بانك

سقف تسهيلات پرداختي: از 100 تا 200ميليون ريالي

در صورتيكه از تاريخ صدور پروانه ساختماني ملك مورد نظر بيش از 15 سال سپري نشده باشد،سقف تسهيلات اكتسابي از محل صندوق پس انداز مسكن و اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات بانك مسكن قابل پرداخت مي باشد.ليكن در صورتيكه از تاريخ صدور پروانه ساختمان بيش از 15 سال و حداكثر تا 20سال سپري شده باشد ، سقف تسهيلات پرداختي به شرح جدول محاسبه مي گردد. جدول سقف تسهيلات پرداختي

 
سال ساخت
تسهيلات متعلقه
15
200.000.000
16
190.000.000
17
180.000.000
18
170.000.000
19
160.000.000
20
150.000.000

مشخصات فني واحدهاي مسكوني مشمول تسهيلات بانك بيش از:

كيفيت مناسب ساختمان با يكي از روشها يا ارائه مدارك ذيل توسط ارزياب بانك بررسي و تاييد گردد.
الف. در مجموعه هاي طبقاتي، سازه ساختمان اسكلت اعم از فلزي يا بتوني باشد.
ب. در ساختمانهايي كه پوشش سقف آنها تيرآهن و طاق ضربي است صرفا با اسكلت كامل و ارائه گواهي پايان كار جديد و معتبر و همچنين تكميل فهرست كنترل كيفيت ساختمان ( چك ليست ) .
ج. ارائه نقشه و چك ليست زلزله تاييد شده توسط شهرداري يا تاييديه سازمان نظام مهندسي استان مبني بر رعايت استاندارد ملي احداث ساختمان.
د. در واحدهاي ويلائي علاوه بر پايان كار جديد ( تاييديه شهرداري ) با ارائه يكي از مدارك (نقشه مصوب ، تاييديه‌ مهندس ناظر يا فهرست كنترل كيفيت ساختمان )

توضيح 1: تاكيد مي گردد كه صرف ارائه هريك از مدارك فوق به منزله تاييد كيفيت مناسب نبوده ولزوما بايد صحت مدارك ارائه شده و انطباق آن باوضعيت موجود ساختمان درحدي كه قابل بررسي باشد توسط ارزياب بانك بررسي وتاييد گردد.
توضيح 2: پرداخت تسهيلات به ساختمانهاي نيمه اسكلت با ديوار حمال با پوشش طاق ضربي داراي بيش از دو طبقه ( بدون احتساب زيرزمين ) و براي سقفهاي تيرچه بلوك بيش از سه طبقه ( بدون احتساب زيرزمين ) مقدور نمي باشد. ساير شرايط:
1. جهت پرداخت تسهيلات ، اخذ اصل يا تصوير پروانه ساختماني الزامي نمي باشد و صرفا تعيين تاريخ و شماره پروانه ساختماني از طريق پايانكار ساختمان ( اولين پايانكار صادر شده براي ساختمان كه در آن به اولين پروانه ساختماني اشاره گرديده باشد ) كافي به مقصود است . درصورتيكه فاصله زماني تاريخ صدور اولين پروانه ساختماني و اولين پايانكار ساختماني بيش از حد متعارف ( 3 سال) باشد براي تشخيص پايانكار اوليه ساختمان و به تبع آن تاريخ شروع ساخت مي توان از تاريخ نصب كنتور مندرج درقبوض برق استفاده نمود و تاريخي معادل 3 سال قبل از تاريخ نصب كنتور را به عنوان تاريخ شروع ساخت پذيرفته و ملاك عمل قرار داد .
2. پرداخت تسهيلات تا سقف 180 ميليون ريال به واحدهاي ساخته شده توسط:شركتهاي ساختماني وابسته به بانك به طور مثال شركت سرمايه گذاري مسكن وشركت مديريت سرمايه گذاري بانك مسكن ،انبوه سازان با مشاركت وزارت مسكن و شهر سازي تحت كنترل و نظارت مسكن و شهرسازي ،وزارت وسازمان مسكن وشهرسازي و شركتهاي تابعه ، شركتهاي انبوه ساز متعلق به بنيادها ،كميته امداد ، نيروهاي نظامي و انتظامي و همچنين واحدهاي شهرك اكباتان وآپادانا (به دليل داشتن استحكام لازم ، كيفيت مناسب و رعايت موارد فني مورد نياز جهت مقاومت در برابر زلزله در ساخت آنها) بدون در نظر گرفتن مواردبالاو تاريخ صدور پروانه ساختماني صرفا با تكميل فهرست كنترل كيفيت ساختمان ( چك ليست ) توسط ارزياب بانك ،امكانپذير مي باشد.
پرداخت تسهيلات به ساختمانهايي كه بدون پروانه ساختماني ساخته شده اند و با پرداخت جريمه به شهرداري گواهي پايانكار براي آنها صادر گرديده است :
الف. در ساختمانهاي 1و2 واحدي به هيچ وجه امكانپذير نمي باشد.
ب. در ساختمانهاو مجتمع هاي داراي 3 واحد و بيشتر با اخذ گواهي پايانكار جديد و تكميل فهرست كنترل كيفيت ( چك ليست ) توسط ارزياب بانك امكانپذير مي باشد.
ج. پرداخت تسهيلات به واحدهاي ساختماني كه درآنها واحدهايي به صورت اضافه اشكوب بدون پروانه ساختماني ساخته شده اند(اعم از واحدهاي زيرين كه با پروانه ساختماني ساخته شده اند و واحدهاي بالايي كه بدون پروانه ساختماني ساخته شده اند ) چنانچه حتي با پرداخت جريمه به شهرداري گواهي پايانكار براي آنها صادرگرديده باشد امكانپذير نمي باشد.
توضيح : موضوع فوق الذكر درخصوص ساختمانهايي كه واحدهاي جديد احداثي بعد از صدور اولين پايان كار ساختماني و بدون پروانه ساختماني جديد ايجاد شده باشند ،صدق مي كندو وساختمانهايي كه تعداد واحدهاي مندرج در اولين پايانكار ساختماني آنها بيشتر از تعداد واحدهاي مندرج در پروانه ساختماني آنها مي باشد وواحدهاي اضافي بدون پروانه ساختماني و همزمان با واحدهاي قبلي ساخته شده و اين امر مورد تائيد ارزياب بانك واقع گرديده ،مشمول بند فوق الذكر نمي باشد.
4. پرداخت تسهيلات به ساختمانهايي كه درآنها بدون پروانه ساختماني ، پاركينگ و پيلوت به واحد مسكوني و يا يك واحد مسكوني دريك سطح و به صورت افقي به دو واحد مسكوني تبديل گرديده است مشروط به اخذ پايانكار جديد و صورتمجلس تفكيكي و رعايت ساير مقررات ( مربوط به احداث طبق ضوابط فني و مهندسي ذي ربط ) در ساير واحدها ( كه با پروانه ساختماني احداث گرديده اند ) امكانپذير مي باشد.
5. پرداخت تسهيلات به ساختمانهايي كه در اسناد مربوطه و گواهيهاي صادره از شهرداري به عدم رعايت آيين نامه 2800 اشاره گرديده باشد امكانپذير نمي باشد.

توجه:
1. در پرداخت تسهيلات شرايط اختصاصي هر واحد باتوجه به شرايط و ضوابط، بانك ملاك تصميم گيري در تعلق يا عدم تعلق تسهيلات خواهد بود.
2. چنانچه متقاضي اخذ تسهيلات بانك مسكن نسبت به ارزيابي اعتراض نمايد ، ارزيابي مجدد، درصورت وجود ارزياب ديگري درهمان شهر يا با تامين ارزياب از نزديكترين شهر انجام خواهد گرفت.
3. افرادي كه تا پايان سال 1389 نسبت به افتتاح انواع حسابهاي صندوق پس انداز مسكن اقدام مي نماييد مي توانند از امتياز تسهيلاتي حساب خود براساس ضوابط و شرايط فوق استفاده نمايند.