بانك و بيمه : وام نقدي
سه شنبه، 12 اردیبهشت 1396 - 12:02 کد خبر:50795

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،  اين گزارش براي شمايي نوشته شده است كه نمي دانيد براي گرفتن وام چه بايد بكنيد، هنگام مراجعه به بانك ها براى دريافت وام با مشكل مواجه مى شويد از اين نظر كه نمى دانيد كدام بانك، چه ميزان تسهيلات و با چه شرايطى اعطا مى كند.

يكي از نكات مهمي كه هر كسي قبل از اينكه راهي يكي از شعبه هاي بانكها براي دريافت تسهيلات در هر سطحي شود بايد بداند اين است كه كدام بانك، چه ميزان تسهيلات و با چه شرايطى اعطا ميكند و اساسا تسهيلات درخواستي او يا طرحي كه ميخواهد براي اجراي آن از بانك وام بگيرد، در حوزه كدام بانك است.

 

بانك

انواع وام

بانك ملي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تسهيلات مشاركت حقوقي بانك ملي

تسهيلات مساقات بانك ملي

تسهيلات مشاركت مدني بانك ملي

تسهيلات مزارعه بانك ملي

تسهيلات سلف بانك ملي

تسهيلات فروش اقساطي بانك ملي

تسهيلات اجاره به شرط تمليك بانك ملي

تسهيلات جعاله بانك ملي

تسهيلات مسكن بانك ملي

تسهيلات ازدواج بانك ملي

تسهيلات خريد كالاهاي بادوام بانك ملي

تسهيلات خريد خودرو و تعويض خودرو فرسوده بانك ملي

تسهيلات قرض الحسنه بانك ملي

ضمانت‌نامه‌هاي ريالي بانك ملي

 

ملت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تسهيلات خريد كالاهاي بادوام بانك ملت

تسهيلات مضاربه بانك ملت

تسهيلات مساقات بانك ملت

تسهيلات مشاركت مدني بانك ملت

تسهيلات قرض الحسنه بانك ملت

تسهيلات مزارعه بانك ملت

تسهيلات سلف بانك ملت

تسهيلات فروش اقساطي بانك ملت

تسهيلات اجاره به شرط تمليك بانك ملت

تسهيلات جعاله بانك ملت

تسهيلات به بدهكاران بانك ملت

تسهيلات نوسازي خودروهاي فرسوده بانك ملت

تسهيلات ازدواج بانك ملت

تسهيلات خريد نقدي محصولات كشاورزي بانك ملت

تسهيلات بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده و كارآفرين بانك ملت

تسهيلات ويژه متخصصين بانك ملت

 

صادرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تسهيلات قرض الحسنه بانك صادرات

تسهيلات مضاربه بانك صادرات

تسهيلات جعاله بانك صادرات

تسهيلات فروش اقساطي بانك صادرات

تسهيلات فروش اقساطي مسكن بانك صادرات

تسهيلات فروش اقساطي خريد كالاهاي مصرفي بادوام و خودرو

تسهيلات مشاركت مدني بانك صادرات

تسهيلات اجاره به شرط تمليك بانك صادرات

تسهيلات سلف بانك صادرات

تسهيلات زودبازده بانك صادرات

ضمانت‌نامه‌هاي ريالي بانك صادرات

 

سپه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تسهيلات قرض الحسنه بانك سپه

تسهيلات فروش اقساطي بانك سپه

تسهيلات سلف بانك سپه

تسهيلات جعاله بانك سپه

تسهلات اجاره به شرط تمليك بانك سپه

تسهيلات مشاركت مدني بانك سپه

تسهيلات مشاركت مدني مسكن بانك سپه

تسهيلات مضاربه بانك سپه

ضمانت‌نامه‌هاي ريالي بانك سپه

 

تجارت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تسهيلات بخش كشاورزي بانك تجارت

تسهيلات بخش صنعت و معدن بانك تجارت

تسهيلات بخش ساختمان بانك تجارت

تسهيلات بخش خدمات و پيمانكاري بانك تجارت

تسهيلات فروش اقساطي كالاهاي بادوام بانك تجارت

تسهيلات قرض الحسنه بانك تجارت

تسهيلات بخش بازرگاني بانك تجارت

ضمانت‌نامه‌هاي ريالي بانك تجارت

 

پست بانك

 

 

 

تسهيلات بانك پست بانك

ضمانت‌نامه‌هاي ريالي بانك پست بانك

 

مسكن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تسهيلات خريد مسكن بانك مسكن

تسهيلات جعاله (تعمير مسكن) بانك مسكن

تسهيلات مشاركت مدني (ساخت مسكن) بانك مسكن

تسهيلات فروش اقساطي مواد اوليه بانك مسكن

تسهيلات فروش اقساطي ماشين آلات بانك مسكن

تسهيلات مضاربه بانك مسكن

تسهيلات اقشار خاص بانك مسكن

تسهيلات سلف بانك مسكن

تسهيلات بافت فرسوده بانك مسكن

تسهيلات قرض الحسنه ازدواج بانك مسكن

تسهيلات احداث مسكن روستايي بانك مسكن

ضمانت‌نامه‌هاي ريالي بانك مسكن

 

صنعت و معدن

 

 

 

 

تسهيلات بلند مدت بانك صنعت و معدن

تسهيلات سرمايه در گردش بانك صنعت و معدن

ضمانت‌نامه‌هاي ريالي بانك صنعت و معدن

 

رفاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تسهيلات مضاربه بانك رفاه

تسهيلات فروش اقساطي بانك رفاه

تسهيلات سلف بانك رفاه

تسهيلات قرض الحسنه بانك رفاه

تسهيلات جعاله بانك رفاه

تسهيلات اجاره به شرط تمليك بانك رفاه

تسهيلات وجوه اداره شده بانك رفاه

تسهيلات مشاركت مدني بانك رفاه

ضمانت‌نامه‌هاي ريالي بانك رفاه

 

توسعه صادرات ايران

 

 

 

 

 

تسهيلات قبل از صدور كالا بانك توسعه صادرات ايران

تسهيلات پس از صدور كالا بانك توسعه صادرات ايران

تسهيلات ارزي بانك توسعه صادرات ايران

ضمانت‌نامه‌هاي بانك توسعه صادرات ايران

 

توسعه تعاون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تسهيلات فروش اقساطي بانك توسعه تعاون

تسهيلات مشاركت مدني بانك توسعه تعاون

تسهيلات قرض الحسنه بانك توسعه تعاون

تسهيلات مضاربه بانك توسعه تعاون

تسهيلات جعاله بانك توسعه تعاون

تسهيلات اجاره به شرط تمليك بانك توسعه تعاون

ضمانت‌نامه‌هاي ريالي بانك توسعه تعاون

 

سرمايه

 

 

 

 

 

 

تسهيلات مشاركت مدني بانك سرمايه

تسهيلات خريد دين بانك سرمايه

تسهيلات خريد مضاربه بانك سرمايه

ضمانت‌نامه‌هاي ريالي بانك سرمايه

 

پارسيان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تسهيلات خريد ماشين آلات، و تجهيزات يا مواد اوليه بانك پارسيان

تسهيلات احداث ساختمان بانك پارسيان

تسهيلات تعمير و بازسازي مسكن بانك پارسيان

تسهيلات خريد خودرو بانك پارسيان

تسهيلات مضاربه بانك پارسيان

 

پاسارگاد

 

 

 

 

تسهيلات مشاركت مدني بانك پاسارگاد

تسهيلات مضاربه بانك پاسارگاد

تسهيلات جعاله بانك پاسارگاد

ضمانت‌نامه‌هاي ريالي بانك پاسارگاد

سينا

 

 

 

 

 

 

 

 

تسهيلات خريد، تجهيز و بهره برداري دفتر كار و محل كسب بانك سينا

تسهيلات ويژه بانك سينا

تسهيلات اعتباري بانك سينا

تسهيلات احداث يا تكميل ساختمان بانك سينا

تسهيلات اعتبار ويژه بانك سينا

تسهيلات تعمير ساختمان بانك سينا

تسهيلات با وثيقه سپرده سرمايه گذاري مدت دار بانك سينا

ضمانت‌نامه‌هاي ريالي بانك سينا

 

ايران زمين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تسهيلات مضاربه بانك ايران زمين

تسهيلات فروش اقساطي بانك ايران زمين

تسهيلات مرابحه بانك ايران زمين

تسهيلات ويژه طرح سلامت بانك ايران زمين

تسهيلات مشاركت مدني بانك ايران زمين

تسهيلات جعاله بانك ايران زمين

ضمانت‌نامه‌هاي ريالي بانك ايران زمين

 

 

تعاريف و مدارك كلي مورد نياز مشترك در ميان همه بانك ها

وام ازدواج اين وام فقط به عروس و دامادهايي داده مي‌شود كه بيش از يك سال از تاريخ ازدواج آن‌ها نگذشته باشد. كساني هم كه براي بار دوم ازدواج مي‌كنند نمي توانند از وام ازدواج استفاده كنند. متقاضي دريافت اين وام بايد مقيم محل باشد و در محدوده شعبه مورد نظر زندگي كند. بايد در همان شعبه حساب پس انداز قرض الحسنه افتتاح كند و سنش هم كمتر از ۱۸ سال تمام نباشد. مقدار وام هم فعلا حداكثر ۳ ميليون تومان است. مدت بازپرداخت اين وام حداكثر ۳ سال يعني ۳۶ ماه و نرخ كارمزد مثل تمام وام‌هاي قرض الحسنه ۴درصد است. اخيرا شرايطي تعريف شده كه در صورتي كه مشمول اون شرايط باشيد به شما وام 5 ميليوني تعلق ميگيره. شرايطي مثل دانشجو بودن يا مهريه كم داشتن. اما گويا فعلا بخشنامه اي در اين مورد به بانكها نرسيده. مدارك لازم شامل: دفترچه حساب پس انداز اصل و كپي صفحات اول و دوم شناسنامه عروس و داماد و كارت ملي شان اصل و كپي صفحات اول تا پنجم سند ازدواج ۲عدد تمبر مالياتي كه بايد از بانك تهيه شود ضامن معتبر و مورد قبول بانك (1 نفر براي هر كدام) ضامن هم بايد اصل و تصوير شناسنامه، كارت ملي و فيش حقوقي همراه داشته باشد.

وام قرض الحسنه وام قرض الحسنه كه البته دريافت آن اين روزها از بانكها بيشتر شبيه رويا است تنها تسهيلاتي است كه همه بانكهاي كشور موظف هستند بر اساس ميزان اعتباري كه دولت به آنها ابلاغ كرده است با شرايط يكسان در اختيار متقاضيان قرار دهند. دريافت اين نوع از تسهيلات هم به همين سادگي نيست. خصوصا در سالهاي اخير بانكها خيلي رغبتي به اعطاي آن ندارند و اين در حالي است كه بيشترين تقاضاي وام در كشور از اين نوع است. البته در كنار بانكهاي دولتي بانك قرض‌الحسنه مهر ايرانيان هم اين نوع تسهيلات را با شرايط خاص عرضه ميكند. بانك قرض الحسنه رسالت اين روزها بهترين بانك براي پرداخت قرض الحسنه است. برخى از انواع تسهيلات هم با معرفى نهادهاى غيربانكى ولى توسط بانكها ارائه مىشود. در اين موارد بانكها شرايط لازم را براى دريافت وام به شما مىگويند. به عنوان مثال اغلب وامهاى بانك كشاورزى به معرفى سازمانهاى كشاورزى احتياج دارد و معرفى نمايندگان مجلس، مىتواند نقش تسريع و تسهيلكننده در اعطاى وام داشته باشد. وام مسكن ديگر اين روزها همه ميدانند براي دريافت وام خريد و ساخت مسكن بايد يكراست به يكي از شعب بانك مسكن بروند. وامهاى بانك مسكن بر اساس دوره سپرده گذارى و با محدوديت هايى در زمينه مسكن خريداري، احداث يا تعمير شده پرداخت مي شود. كاركنان دولت براي دريافت تسهيلات از اين بانك از امتياز ويژه اى در دريافت وام مسكن برخوردارند. اين وامها به افرادى كه صاحب حساب در بانك مسكن هستند پرداخت مي شود ولى قابل انتقال به بستگان درجه يك است. زمان بازپرداخت وام مسكن ۶تا ۱۸ سال است كه به دوره سرمايه گذارى فرد در بانك ارتباط دارد. هم اكنون در سال 92 حداكثر وام پرداختي براي مسكن 50 ميليون تومان است. اين نرخ هرساله در بسته پولي بانك مركزي تعيين مي شود. البته بانك مسكن آنقدر شرايط و آئين نامههاى پيچيده و محدودكننده اى دارد كه پيشنهاد مي شود قبل از اقدام به افتتاح حساب در اين بانك براى دريافت وام با يك كارشناس حقوقى خبره مشورت كنيد. بانك مسكن يك نوع وام مخصوص با عنوان حساب پس انداز مسكن جوانان هم دارد. شما مي توانيد از هم اكنون براى كودكان خود در اين بانك حساب باز كنيد تا در آينده به آنها وام پرداخت شود. وام هاي كشاورزي براي بانك هاي كشاورزي، بانك كشاورزي بهترين انتخاب است. اولويت در واگذارى تسهيلات اعتبارى بانك كشاورزى با فارغ التحصيلان رشته هاى كشاورزى است كه فاقد شغل دولتى يا غيردولتى باشند. اين بانك تا ۸۰ درصد سرمايه گذارى ثابت پروژه هاى كشاورزى را با نرخ سود پايين تامين مى كند. اين بانك وام هاى مختلفى پرداخت مى كند كه تبصره ۲۹، تبصره ۳، اعتبارات غيرتبصره اى و طرح طوبى از جمله آنهاست. اگر كمى از مسايل كشاورزى سررشته داشته يا به اين موضوع علاقه مند هستيد، مى توانيد به اين بانك مراجعه كنيد. وام هاي صنعتي براي گرفتن وام در حوزه صنعت، از تمام بانك ها مي شود اقدام كرد. اما بانك صنعت و معدن يكي از بانك هايي است كه وام هايي مخصوص در اين بخش دارد. اين بانك به طرح هاى معدنى و صنعتى وام مى دهد و گاه تا ۸۵ درصد هزينه ها را به صورت تسهيلات تامين مى كند. وام هاى ارزى اين بانك هم كه از صندوق ذخيره ارزى پرداخت مى شود، نرخ سود مناسبى دارد. نكته جالب توجه آن است كه گاهى اين بانك، وام ها را به صورت اقساط پرداخت مى كند ولى به صورت يكجا نسبت به دريافت آن اقدام مى كند. وام هاي مضاربه اي مضاربه بازرگانى داخلي، صادرات، واردات، مشاركت مدنى بازرگاني، توليدي، صادراتي، مسكن و ساختمان، فروش اقساطى مواد اوليه، ماشين آلات، مسكن، سلف، اجاره به شرط تمليك، قرض الحسنه ازدواج، تعمير و تامين مسكن، كمك هزينه درمان، كمك هزينه تحصيلى و جعاله، عنوان وامهايي است كه در بانك سپه پرداخت ميشود اما بيشتر مشتريان اين بانك كه قديمي ترين بانك كشور هم هست آن را با وام هاي مضاربه اي مي شناسند. وام مسكن بدون سرمايه گذاري وام مسكن براي برخي بانكهاي خصوصي جذابيت پيدا كرده و به نوعي اين بانكها پا در كفش بانك مسكن كردهاند. اين بانكها تسهيلاتى در زمينه خريد مسكن و محل كار با سپردهگذارى و بدون سپردهگذارى پرداخت ميكنند كه اقساط آن به ازاى هر يكميليون تومان بين ۲۲ تا ۲۴ هزار تومان در ماه است. براى دريافت وام برخلاف بانك مسكن، نيازى به خريد خانه نو نيست. بانك ملي ايران هم كه بزرگترين بانك دولتي كشور است وامهاي مختلفي پرداخت ميكند. اين بانك همچنين وامهايى براى تعمير واحدهاى مسكونى نيز پرداخت مىكند. براى خريد مسكن مىتوانيد از وامهاى اجاره به شرط تمليك بانك ملى نيز استفاده كنيد. اين بانك همچنين با برخى توليدكنندگان قرارداد مىبندد تا امكان خريد اقساطى محصولات آنها را فراهم كند. بانك ملى وامهاى قرضالحسنه متنوعى هم دارد كه ايجاد كار يا شركتهاى تعاونى از جمله موارد آن هستند. همچنين دارندگان حسابهاى سپرده قرضالحسنه در استفاده از قرضالحسنه اعطايى از اولويت برخوردار هستند. تسهيلات اعطايى مسكن انفرادى يكى ديگر از تسهيلات بانك ملى است كه فقط به خانوادههاى فاقد مسكن تعلق مىگيرد. قرض الحسنه ضروري ضروري يعني چيزهايي مثل تعمير و تامين مسكن، درمان بيماري يا رفع احتياجات ضروري. البته وام تامين مسكن به معني وام خريد مسكن نيست؛ بلكه به معني تامين كمك هزينه براي رهن مسكن است؛ مشكلي كه خيلي‌ها با اون دست و پنجه نرم مي‌كنند. البته خيلي هم دلتون رو صابون نزنيد. مبلغ اين وام‌هاي قرض الحسنه بين 500 هزار تومان تا حداكثر 1 ميليون تومان است. البته بازپرداختش ۲ساله با نرخ ۴ درصد است. جعاله تعميرات مسكن (با سند يا بي سند همه مي‌توانند) اين وام هم براي تعمير خانه‌هاي شش دانگ و هم براي تعمير خانه‌هاي بي سند است. اگر خانه اتان احتياج به تعميرات جزئي دارد و مي‌خواهيد وام تعميرات بگيريد، ولي سندتون قولنامه اي است يا به هر دليل مشكل دارد، باز هم مي‌توانيد از اين تسهيلات بهره مند شويد. براي دريافت اين وام اول از همه بايد در محدوده شعبه مورد نظر ساكن باشيد و در همان شعبه حساب پس انداز قرض الحسنه باز كنيد. اولويت با افرادي هست كه بيش از يك سال سابقه افتتاح حساب فعال دارند. مبلغ تسهيلات حداكثر 1 ميليون تومان است و در اقساط ۳۶ ماهه با سود ۱۴ درصد بايد پرداخت شود. البته اين سقف براي دارندگان سند شش دانگ به ۱ ميليون و 400 هزار تومان مي‌رسد و مي‌تونيد اميدوار باشيد كه اين وام به زودي تا سقف ۵ ميليون تومان هم افزايش پيدا كند. بازپرداخت اين وام ۶۰ ماهه يعني ۵ ساله است. مدراك مورد نياز شامل اصل و كپي تمامي اسناد مالكيت منزل يا آپارتمان از قبيل سند يا قولنامه، قبض‌هاي آب، برق و گاز هست. تسهيلات خريد لوازم منزل يا كالاهاي اساسي اگر قصد خريد هرگونه لوازم منزل مثل لوازم آشپزخانه، لوازم صوتي، هرگونه لوازم برقي يا حتي فرش و مبلمان رو داريد، ولي در حال حاضر از نظر مالي امكان خريد آن براي شما فراهم نيست، مي‌توانيد از اين وام استفاده كنيد؛ البته بخاطر داشته باشيد كه اين تسهيلات فقط براي خريد كالاهاي توليد داخل هست. سقف اين وام فعلا 4 ميليون تومان است. نرخ سود طبق تعرفه هر بانك در بخش خدمات و بازرگاني مي باشد مهمترين مدرك مورد نياز اين وام يك برگ پيش فاكتور خريد يك كالاي توليد داخل هست. تسهيلات خريد خودرو تعداد متقاضيان اين وام خيلي زياد است و معمولا براي دريافت اين وام، بايد حداقل ۳ميليون تومان(هرچه بيشتر بهتر!) براي مدت دست كم ۴ ماه، در يك شعبه سپرده گذاري كنيد. هر قدر مبلغ سپرده گذاري بيشتر باشد مدت زمان لازم براي دريافت تسهيلات كمتر مي‌شود؛ البته به هر حال اين هم جزو قوانين نانوشته بانكي است و در هيچ بانكي، چنين بندي جزو شرايط اعطاي تسهيلات خودرو قيد نشده است. ولي به خاطر زياد بودن تقاضا معمولا بيشتر شعب بدين صورت عمل مي‌كنند. البته اگر آنقدر خوش اقبال هستيد كه با يك رئيس شعبه آشنايي نزديك داريد، مي‌توانيد از مدت و مبلغ سپرده گذاري كاسته و سريع تر وام بگيريد. اين وام فقط براي خريد خودروي صفر اعطا مي‌شود. مبلغ آن حداكثر ۷ ميليون تومان است (كه البته در برخي بانك ها متفاوت است). بازپرداخت غالب وام هاي خودرو ۵ ساله و سود آن ۱۴درصد است. مدارك لازم شامل پيش فاكتور خريد خودرو از يكي از نمايندگي‌هاي مجاز و اصل و كپي اسناد مالكيت، كارت و بيمه نامه خودرو است. تسهيلات تعويض خودروهاي فرسوده معمولا خودروهايي كه حداقل ۳۰ سال از عمر آنها گذشته باشه فرسوده به شمار ميايند. اگر خودروي فرسوده شما از نظر معاونت نوسازي ناوگان شرايط اسقاط داشته باشد، براي تعويض ثبت نام مي‌شود. براي ثبت نام بايد به يكي از دفاتر پيشخوان دولت مراجعه كنيد، البته همراه داشتن كارت ملي هم الزامي است. هر متقاضي فقط يك بار حق استفاده از تسهيلات جايگزيني خودروهاي فرسوده را دارد. البته ارائه فرم مخصوص صادر شده توسط نمايندگي‌هاي مجاز هم الزامي است. مبلغ اين وام در حال حاضر حداكثر ۱۰ ميليون تومان است كه بايد در ۶۰ قسط پرداخت شود و از زمان تحويل فرم مخصوص به بانك حداكثر ۱۰ روز براي تكميل پرونده و معرفي ضامن فرصت داريد در غير اين صورت نمايندگي سهميه را به شخص ديگري واگذار مي‌كند. مدارك لازم اصل و كپي كارت پايان خدمت سربازي، گواهي امضاي محضري متقاضي و ضامن و سفته به مبلغ اصل و سود وام است. وام پشتيباني از طرح‌هاي سرمايه گذاري اگر طرحي براي راه انداختن يك واحد توليدي داشته باشيد، مي‌توانيد با برنامه‌هاي اجرايي زمانبندي شده و مشخص كردن بودجه به بانك‌هاي دولتي يا خصوصي مراجعه كنيد تا طرح شما بررسي شود. هرچند كه اين وام عملا به افرادي تعلق مي گيرد كه سابقه مشخص توليدي داشته باشند يا نامه از نهادهاي خاص داشته و يا ارتباطي با روساي شعب! به همين جهت مراكزي تشكيل شده اند كه براي شما طرح هاي توجيهي تهيه مي كنند و براي شما وام مي گيرند و البته درصدي از 10 تا 30 درصد از وام را به عنوان حق الزحمه دريافت مي كنند. بهرحال در برخي از سايت‌هاي بانك ها، پرسشنامه الكترونيكي پذيرش طرح براي دريافت تسهيلات نيز وجود دارد و شما مي‌توانيد به سادگي در مورد امكان اجرايي شدن طرح خود اطمينان پيدا كنيد. نكات طلايي براي دريافت تمام وام‌هاي تا سقف 1 ميليون ريال به يك ضامن؛ براي وام‌هاي تا سقف 10 ميليون تومان به ۲ ضامن و براي مبالغ بيش از 10 ميليون تومان به بيش از ۲ ضامن احتياج داريد؛ البته اين قانون نانوشته بنابر نظر شخصي رئيس شعبه به راحتي قابل تغيير است. اگر احيانا در بين اقوام و دوستانتون، كارمند دولتي سراغ نداريد جاي نگراني نيست چون بعضي از بانك‌ها از جمله غالب بانك هاي خصوصي و نيز برخي بانك هاي دولتي نظير صادرات و ملي، كاسب داراي جواز كسب معتبر رو هم قبول مي كنند. فراموش نكنيد هنگام مراجعه به شعبه، حتما اصل تمامي مدارك رو براي مطابقت همراه داشته باشيد. در صورتي كه سابقه چك برگشتي داريد يا پيش از اين وام ديگري دريافت كرده ايد كه در پرداخت اقساط اون چندان خوش حساب نبوده ايد بهتر است يا فكر گرفتن وام مجدد رو به كلي از سر بيرون كنيد يا يك كفش آهني بپوشيد!