بانك و بيمه : فرمول محاسبه سود و اقساط وام هاي بانكي
سه شنبه، 12 اردیبهشت 1396 - 13:12 کد خبر:50803

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، فرمول كلي محاسبه سود براي تسهيلات با اقساط مساوي ماهيانه(چند قسطه مثل وام فروش اقساطي) كه معمولا تعداد زيادي از تسهيلات دريافتي را شامل ميشود بشكل زير ميباشد .

فرمول قديم

  

سودتسهيلات  =2 * 12 * 100 / (( فاصله اقساط به ماه + تعداد كل اقساط ) * نرخ * مبلغ اصل تسهيلات)       

براي محاسبه بهره وام بانكي طبق مثال زير ميتوانيد محاسبه كنيد.

مثال. اگر شما ۱ميليون ريال وام گرفته ايد با بهره ۱۵% و باز پرداخت ۱۲ماهه

مبلغ بهره ۸۱۲۵۰ = ۲۴۰۰ / (۱+۱۲ )* ۱۵ * ۱۰۰۰۰۰۰

 

تعداد اقساط/(مبلغ بهره +اصل وام) =مبلغ اقساط ماهانه

مبلغ هر قسط   ۹۰۱۰۴   =  ۱۲  /  (۸۱۲۵۰+۱۰۰۰۰۰۰)

اما محاسبه مبلغ سود وام هاي يك سررسيد (يك قسطه مثل وام مضاربه)با فرمول زير صورت مي گيرد.

 

۳۶۵۰۰ / (  مدت تسهيلات به روز * نرخ * مبلغ اصل تسهيلات )=سود تسهيلات

(مبلغ بهره +اصل وام) =مبلغ قسط

البته توجه شود در مثالهاي بالا سود  كل وام به تمامي اقساط به نسبت مساوي سرشكن ميشود.ولي در وام هاي قرض الحسنه سود مربوط به هر سال را در قسط اول از وام گيرنده دريافت ميكنند يا كل سود وام را در هنگام اعطاي وام به  مشتري از مبلغ وام كسر ميكنند يعني كل سود(كارمزد) را همان اول ميگيرند كه دراين صورت نحوه ي محاسبه ي سود وام قرض الحسنه به قرار زير است:

سودتسهيلات  =100 * 12   / (( فاصله اقساط به ماه + تعداد كل اقساط ) * نرخ * مبلغ اصل تسهيلات)

در صورتيكه متوجه شديد ميزان سود و اقساط وام هاي شما با فرمول هاي بالا همخواني ندارد ، به احتمال زياد فرمول جديد زير نشاندهنده ميزان سود و اقساط وام شما مي باشد.

فرمول جديد


 

اگر ميزان وام دريافتي را ۷۰ ميليون ريال و نرخ سود را ۱۲ درصد  و مدت را ۵ سال (مانند وام خودرو )فرض كنيم:
      (ريال)
  سود سود و اصل مبلغ قسط
فرمول قديم       21,350,000       91,350,000        1,522,500
فرمول جديد     23,426,472     93,426,472        1,557,107

 

تذكر : در بعضي از قرار دادها كه البته در ايران چون به صورت يكطرفه اين امكان در اختيار متقاضيان ( با توجه به مفاد قرار داد ) قرارميگيرد ، علاوه بر بهره وام در قرار داد ها مبلغي به عنوان كارمزد وجود دارد كه متقاضي بالاجبار بايد آن را قبول كند ، در بعضي از اين قرار داد ها مبلغ كارمزد درصدي از وام و در بعضي ديگر از قرار داد ها مبلغي ثابت است ، كه در مواردي كه كارمزد درصدي حتي كم از قرار داد ميباشد :  متقاضي بايد توجه داشته باشد براي بررسي شرايط دريافت وام ، كارمزد فوق را نيز با اصل وام و بهره جمع كرده و در محاسبات خود جهت بررسي طرح در نظر داشته باشد .

تذكر : اگر براي محاسبه بهره وام دريافتي تعداد اقساط وام ( ماه ) استفاده گردد نتيجه بر عدد 2400 تقسيم ميشود ، اما اگر مدت روزانه ( مثال = 365 روز ) لحاظ شد بايد حاصل را بر 36500 تقسيم كرد تا بهره روزانه محاسبه گردد .