بانك و بيمه : مبادلات ارزي بانك ملت شفاف شد
یکشنبه، 13 خرداد 1397 - 05:22 کد خبر:53432
بانك و بيمه: بانك ملت درباره سود حاصل از تسعير ارز در سال مالي منتهي به پايان اسفند ۹۶ توضيح داد.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،بانك ملت در نامه اي خطاب به اداره نظارت بر ناشران بورسي درباره خالص سود مبادلات و معاملات ارزي سال ۹۶ توضيح داد. بر اساس اين گزارش، در اين اطلاعيه آمده است در خصوص ارايه محاسبات مربوط به شناسايي مبلغ ۴۹ هزار و ۱۶۲ ميليارد ريال درآمد مبادلات ارزي به استحضار مي رساند خالص سود مبادلات و معاملات ارزي سال ۹۶ مطابق صورت هاي مالي حسابرسي نشده بانك براي سال مالي منتهي به پايان اسفند ۹۶ ، شامل سود تسعير حساب هاي ارزي بانك در سال ۹۶، به مبلغ ۴۸ هزار و ۳۸۳ ميليارد ريال و سود خريد و فروش ارزي (ناشي از معاملات ارزي) به مبلغ ۷۷۹ ميليارد ريال است.
همچنين به استناد مفاد نامه پاسخ به پرسش هاي فني كميته فني سازمان حسابرسي در خصوص تغييرات ارز در اواخر سال ۹۶ دربازار آزاد ارز كه در نهايت منجر به اعلام نرخ يكسان ارز در تاريخ ۲۰ فروردين ماه سال ۹۷ توسط بانك مركزي شد، تغييرات نرخ ارز قابل دسترس بعد از تاريخ ترازنامه به عنوان رويداد تعادلي در تهيه صورت هاي مالي سال مالي منتهي به پايان اسفند ۹۶، محسوب شده كه از اين بابت مبلغ ۱۱ هزار و ۷۵۶ ميليارد ريال سود تسعير (با اعمال نرخ هاي مرجع رسمي بانك مركزي به تاريخ ۳۱ فروردين ماه ۹۷) شناسايي شده است.
در اين خصوص با توجه به مفاد راي مذكور، تمام بدهي هاي ارزي و دارايي هاي ارزي به استثناي دارايي هاي كه احتمال مطالباتي بودن درمورد آنها متصور بوده و يا به نحوي مورد ايراد حسابرس مستقل و بانك مركزي است، به نرخ مرجع بانك مركزي در تاريخ پايان فروردين ماه ۹۷، مورد تسعير قرار گرفته است. افزون بر اين، تسعير حساب هاي ارزي بانك قبل از اجراي راي شماره ۹۹ كميته فني به شرح فوق ، با نرخ هاي ارز مرجع بانك مركزي براي تاريخ ۲۸ اسفند ماه ۹۷ در دفاتر بانك صورت پذيرفته است.