بانك و بيمه : گزارشي ازمديريت ريسك وبيمه در جهان
شنبه، 24 شهریور 1397 - 06:24 کد خبر:54262
بانك و بيمه: *رامين اميني زارع مدرس پژوهشكده بيمه

وضعيت بيمه هادر جهان كه تابعي از ميزان خسارات است،مي تواند به عنوان دماسنجي از اقتصاد جهاني به شمار رود،بانگاهي به نمودار زير در يك دوره زماني مشخص ونزديك به زمان حاضر مي توان روند افزايشي خسارات وهم پاي آن وضعيت پوشش بيمه اي را در نظر داشت:
بيمه هاي زندگي اين روزها از اهميت مضاعفي برخوردارند،به ويژه در حالي كه كميت،تواتر وماهيت ريسك ها همواره در حال تغيير در جهت آسيب رساني بيشتري به سرمايه انساني جهاني هستند


بازارهاي آسيائي موتور رشد بيمه عمر
پيش بيني مي شود حق بيمه هاي عمر در سطح جهان با نرخ واقعي طي دوسال آينده سالهاي 2018 و 2019 سالانه حدود 4 درصد رشد كند. گزارش موسسه معتبر بيمه اي سوئيس ري تحت عنوان : بررسي بيمه جهاني در سال 2017 و دورنماي سالهاي 2018 و 2019 ، در اين باره حاكي است: محرك و عوامل اصلي چنين رشدي بازارهاي نوظهور است، جائيكه رشد اقتصادي قوي و با ثبات، توسعه جمعيتها، توسعه شهري و رشد طبقه متوسط اساس چنين چشم انداز مثبتي را شكل مي دهد.
انتظار مي رود رشد حق بيمه هاي عمر در بازارهاي نوظهور در سالهاي 2018 و 2019 به حدود ده درصد برسد. پيش بيني مي شود حق بيمه ها در بازارهاي پيشرفته بعد از تعادل تورم رشد متوسز 2/1 درصدي داشته باشد. برآورد مي گردد در بازارهاي توسعه يافته آسيا- پاسيفيك حق بيمه ها در سالهاي 2018 و 2019 تا 3/2 درصد رشد نمايد.
برآورد مي گردد رشد حق بيمه هاي عمر اوليه جهاني در سال 2017 با نرخ واقعي از 2 درصد در سال 2016 به 3 درصد در سال 2017 برسد. نرخ رشد سال جاري سال 2017 بيش از دوبرابر نرخ رشد سالانه تركيبي 3/1 درصد پنج سال گذشته است. بازارهاي نوظهور، به خصوص چين، مهمترين عامل اين رشد شتابان مي باشد. در حوزه كشورهاي توسعه يافته آسيا- پاسيفيك، پيش بيني مي شود درآمد حق بيمه هاي عمر در سال 2017 به طور متوسط يك رشد يك درصدي را به خاطر افزايش رشد در ژاپن پس از افت آن در سال 2016 و همچنين رشد قوي در كشورهاي هنگ كنگ، سنگاپور و تايوان، تجربه كند. در هنگ كنگ، صدور بيمه نامه هاي عمر، به خصوص محصولات بيمه هاي تمام عمر غيرمرتبط و محصولات مستمري غير مرتبط بيمه نام هاي مستقل از صعود و سقوط سهام بازار ، از جايگاه خوبي در ميان اتباع چيني واقع در سرزمين اصلي برخوردار خواهند بود.


بازار بيمه اتكائي براي بيمه هاي زندگي
دريك تحول آشكارا،ركودهاي ثبت شده جهاني به طور ناگهاني در سال 2016 جاي خود را به رونق كسب و كار در اين بخش داد. اين امر تا حدي به خاطر يك قرارداد اتفاقي در بيمه عمر كه يك شركت آمريكائي در آن درگير بود، رخ داد. رشد حق بيمه هاي اتكائي در سال جاري 2017 نسبتاً خفيف بود. با در نظر گرفتن نرخ تعديلي تورم، پيش بيني مي شود حق بيمه هاي اتكائي در سطح جهاني بين سالهاي 2015 و 2017 به طور متوسط كمتر از نيم درصد رشد داشته باشد. در حاليكه در مقايسه بين سالهاي 2007 و 2014 رشد واقعي به طور متوسط حدود 2 درصد بوده است.
در مقابل چنين وضعيتي، بيمه گران اتكائي عمر از طريق قراردادهاي منفرد انتقالي ريسك كه به بيمه گران اوليه كمك مي كند تا درآمد خود را تثبيت و يا ترازنامه هاي خود را تقويت نمايند، در پي افزايش درآمدهايشان بوده اند. ارائه و معرفي رژيم هاي سرمايه اي ريسك محور زمينه و شرايط مطلوب بازدهي را فراهم آورده است. براي مثال، در اروپا، طرح موسوم به توانگري II اساس و زيربناي توجه و علاقه به بيمه اتكائي را براي تقويت سرمايه در دسترس، كاهش سرمايه مقرر شده مورد نياز يا صرفه جوئي در ذخائر را ايجاد كرده است.


وضعيت وفرصت هاي ايجاد رشد از مجراي انتقال ريسك
انتقال ريسك هاي پايدار، زمينه ديگري براي ايجاد رشد بيمه هاي اتكائي مي باشد. در دسترس بودن بيمه اتكائي پايدار كليد قيمت گذاري قراردادهاي بيمه هاي مستمري مي باشد، و از آنجائيكه بيمه گران، بيمه مستمري در حجم بالا ارائه مي كنند قراردادهاي خريد مستمري و خريد سهام نوعاً به دنبال جلوگيري حداقل بخشي از زيان ريسك پايدار ذاتي اين خطوط مي باشد. قراردادهاي انتقال ريسك پايدار كه در سال 2016 با كندي مواجه شده بود- در هر دو فرم بيمه اتكائي و معاوضه- مجدداً در نيمه اول سال 2017 رشد را آغاز كرد و گزارش مي شود كه تا پايان همين سال با قدرت اين رشد را ادامه مي دهد. به طور كلي، اين قراردادها در نيمه اول امسال كه به بيش از 11 ميليارد دلار آمريكا رسيده، تقريباً نزديك به دوبرابر رقم فوق، شامل تقاضاي مستمر ازطريق بعضي طرحهاي مستمري براي خريد نيازها، براي سال آينده خواهد رسيد. بازارهاي معاوضه نيز به تدريج درحال گشايش براي قراردادهاي متوسط مي باشند و قراردادهاي معاوضه را براي طرح هاي كوچك تر مستمري بيشتر در دسترس قرار مي دهند.
پيش بيني مي شود حق بيمه هاي اتكائي عمر در سطح جهان در سال 2018، با نرخ واقعي فقط بيش از يك درصد رشد كند. انتظار مي رود حق بيمه ها در بازارهاي پيشرفته بعد از تعديل با نرخ تورم، تحت تاثير تحولات مربوط به ركود اقتصادي در آمريكا سقوط كرده و روند كاهشي بلند مدت نيز ادامه يافته و رشد بازارهاي بيمه اوليه هم ضعيف باقي بماند. در اروپاي غربي، جائيكه نرخ هاي ركود معمولاً پائين تر هستند انتظار مي رود حق بيمه هاي اتكائي تا حدود يك درصد رشد كند.
احتمالاً مهمترين سهم در رشد واقعي بازارهاي بيمه كشورهاي پيشرفته از آن كشورهاي توسعه يافته آسياست. قراردادهاي سفارشي همچنان منبع مهم درآمد براي بيمه گران اتكائي خواهد بود، زيرا واگذاركنندگان با مقررات جديد سياستهاي توانگري خود را وفق داده و ترتيبات و قراردادهاي انتقالي شكل مي گيرند. معرفي معيارهاي حسابداري جديد IFRS17 نيز مي تواند محرك تقاضا براي بيمه اتكائي باشد. اين امر مي تواند به صورت محصولات بيمه اتكائي براي ممانعت از ريسك ارائه شود، يا ساختارهاي بيمه اتكائي را در برداشته باشد كه پوششي براي ناهماهنگي دارائي- مسئوليت فراهم آورده و هر دو مورد مي توانند به كاهش بي ثباتي نتايج مالي بيمه گران كمك كنند.
درپايان اين نوشتار،بايد اشاره اي داشته باشيم به بخش كشاورزي كه مسووليت تامين غذاي مردم را برعهده دارد ونيازمند پوشش ريسك هاي متنوع خود توسط دولت هابامشاركت نهادهاي غير دولتي ، اتحاديه هاي توليدي وكشاورزان است؛ وضعيت مكانيزم بيمه كشاورزي در ايران بيش از سه دهه است كه برقرار است ومانند ديگر نقاط جهان نيازمند كمك هاي دولتيست كه بايد در اولويت بالاتري قرار گيرد.بااقدامات بيمه مركزي ،تصور مي رود آينده اي بهترباارائه پوشش هاي بيمه اي متنوع وكارآمدوسطوح توانگري مناسب براي مردم ميهنمان پديدآيد.