بانك و بيمه : ۱۳۶هزار زن خانه دار تحت پوشش بيمه
سه شنبه، 3 مهر 1397 - 08:06 کد خبر:54356
بانك و بيمه: تاپايان سال گذشته، ۱۳۶ هزار و ۲۸۶ زن در سراسر كشور تحت عنوان بيمه زنان خانه دار تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي هستند. بانوان گيلاني با تعداد ۱۹ هزار و ۶۵۰ نفر در اين زمينه پيشتاز هستند.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، ادارات كل تامين اجتماعي شرق تهران، غرب تهران، اصفهان و مازندران در جايگاه هاي بعدي تعداد زنان خانه دار بيمه شده تحت پوشش قرار دارند.

 سازمان تأمين اجتماعي كه بيش از نيمي از جمعيت كشور را تحت پوشش دارد، همواره در تلاش اســت تــا گروههاي فاقدحمايت هاي بيمه اي نيز از خدمات اين سازمان برخوردار شوند. در اين راستا و به منظور حمايت از بنيان خانواده، سازمان تأمين اجتماعي بســتر قانوني لازم بــراي بيمه شــدن تمامي زنان خانه دار را در سراسر كشور فراهم كرده است.
به منظور گســترش بيمه به افراد جامعه و در راســتاي اجــراي مصوبه هيأت مديره ســازمان تامين اجتماعــي، كليــه زنــان خانه دار سراســركشــور براساس احــراز شــرايط مربــوط در زمره مشمولان مقررات بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قــرار مي گيرند و مي توانندبه نزديكترين شــعبه تامين اجتماعي محل سكونت خود مراجعه كنند و با ارائه درخواست به صورت خوداظهاري به عنوان زنان خانه دار و با انعقاد قرارداد و پرداخت حق بيمه مقرر از تعهــدات قانوني مقرر بهره مند شوند. شــرايط ســني براي پذيرش درخواست و انعقاد قرارداد بيمه زنان خانه دار  حداكثر 50 ســال است؛ در غيــر اين صــورت متقاضي بايد معــادل مازاد ســني مقرر داراي سابقه پرداخت حق بيمه قبلي نزد اين سازمان باشد.
 فرد متقاضي مي تواند با انتخاب يكي از نرخ هاي اعلام شــده از حمايتهاي بيمه اي مربوطه بهره مند شــود و در صورتي كه خواستار بهره مندي از مزاياي بيمه بازنشستگي و فوت بعداز بازنشســتگي باشد، 14 درصد دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه(12 درصد ســهم بيمه شده و2 درصد ســهم دولت) پرداخــت كند . همچنين بــراي اينكه بتواند از مزاياي بيمه بازنشســتگي و فوت قبل و بعد از بازنشســتگي برخوردار شود،بايد 16درصد دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه)( 14 درصد ســهم بيمه شــده و 2 درصد ســهم دولت) و بازنشســتگي، فوت و ازكارافتادگي 20درصد دســتمزد مبناي پرداخــت حق بيمه(18درصد ســهم بيمه شــده و 2 درصد سهم دولت)پرداخت شود.
حتي زنان شاغل در كارگاه و مؤسسات مشمول قانون تأميــن اجتماعي كه تحت عنــوان بيمه اجباري زيرپوشش مقررات تأمين اجتماعي قرار دارند، درصورت قطع ارتباط استخدامي با كارفرما مي توانندمابقــي بيمه پــردازي خود را از طريــق بيمه زنان خانه دار ادامه دهند و از مزايايي كه به آن اشــاره شد، بهره مند شوند.
در صورتي كه فرد متقاضي بخواهداز مزاياي درماني اين بيمه نيز استفاده كند، بايدبه ازاي هر نفر ماهيانه حق سرانه درمان كه هر ســال بــه تصويب هيــأت وزيران مي رســد، براي خود و افراد تحت تكفل پرداخت كند اما از آنجايي كه زنــان خانه دار تحت تكفل همســران خود بــوده و از نظــر درماني نيز تحت پوشش همسر خود هستند، ملزم به پرداخت حق سرانه درمان نخواهند بود.
 اگر پدر خانواده فاقد پوشش بيمه اي باشد، متقاضي بيمه زنان خانه دار مي تواند با پرداخت حق سرانه درمان مصوب فرزندان خود را بيمه درماني كند.زنــان خانه دار و افراد تحت تكفل آنها مي توانند باپرداخت حق سرانه درمان مصوب هيات وزيران با دريافت دفترچه درماني از تمامي امكانات مراكز درماني سازمان تأمين اجتماعي در سراسر كشور و نيز امكانات مراكز تشخيصي، درماني و دارويي طرف قرارداد اين سازمان استفاده كنند. ميزان سهم بيمه شــده از هزينــه درمان كه فرانشــيز ناميده مي شود، براي خدمات پزشكي سرپايي 30 درصد و براي خدمات درماني بستري 10 درصد است.