بانك و بيمه : «مركز آمار» مرجع رسمي اعلام تورم شد
سه شنبه، 18 دی 1397 - 07:57 کد خبر:55210
بانك و بيمه: با تصميم كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار، مركز آمار ايران مرجع رسمي اعلام آمارهاي نرخ تورم و شاخص حسابهاي ملي شد و بانك مركزي نمي تواند نسبت به توليد و انتشار اين آمار اقدام كند.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،پايان موازي كاري درتوليد و انتشار آمارهاي رسمي تورم و رشد اقتصادي و صرفه جويي ميلياردها تومان از اعتبارات دولتي  در كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار كليد خورد.
همچنين موارد زير در جلسه كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار كه روز دوشنبه ١٧ دي ماه برگزار شد، مورد تاييد قرار گرفت:
١) حذف موازي كاري در «توليد و انتشار آمارهاي رسمي شاخص‌هاي قيمت و حسابهاي ملي» به اتفاق آرا تاييد شد.
٢) شاخص‌هاي قيمت و حسابهاي ملي، آمارهاي تخصصي بانك مركزي ( موضوع بند پ ماده ١٠ قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور ) نيستند و بانك مذكور نبايد نسبت به توليد و انتشار آن اقدام كند.
٣) مركزآمار ايران دستگاه اجرايي اختصاصي توليد و انتشار آمارهاي رسمي شاخص‌هاي قيمت و حسابهاي ملي كشور است.