بانك و بيمه : تورم خفيف با حذف صفر از پول ملي
چهارشنبه، 19 دی 1397 - 09:19 کد خبر:55225
بانك و بيمه: استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: حذف چهار صفر از پول ملي با هدف كنترل نقدينگي و تورم مي‌تواند مؤثر باشد، اما اين سياست با اثرات كوتاه‌مدت و بلندمدت نبايد عجولانه انجام شود.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،كميل طيبي در مورد حذف چهار صفر از پول ملي، به ايسنا اظهار كرد: تصميم بانك مركزي براي اين تغيير در مدت دو سال است‌. بانك مركزي بعد از ارزشيابي و زيرمجموعه‌اي از اقدامات اين تصميم را اجرا خواهد كرد.

وي با بيان اينكه باهدف كنترل نقدينگي و كنترل تورم مي‌توان چهار صفر را از پول ملي حذف كرد، تصريح كرد: اين سياست با اثرات كوتاه‌مدت و بلندمدت نبايد عجولانه انجام شود. درواقع اين طرح به عنوان يكي از سياست‌ها و ابزارهاي مالي در صورت كنترل تورم و نقدينگي مي‌تواند از اولويت نخست برخوردار شود.
طيبي با بيان اينكه حذف صفر بايد باهدف انضباط مالي منابع مدنظر قرار گيرد، اظهار كرد: در شرايط تحريم مي‌توان اين سياست را باوجود اثربخشي در انضباط مالي و كنترل نقدينگي استفاده كرد، البته كارايي اين طرح مستلزم ضمانت اجرايي مناسب است.  
 
تورم خفيف در پي سياست حذف صفر از پول ملي
محمد واعظ ديگر استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان نيز گفت: از نظر منطقي بايد واحد شمارش ارزش با مقدار كالا و خدمات ارزش‌گذاري شده، متناسب باشد.
وي با بيان اينكه قيمت كالا در صورت نرخ تورم دورقمي طي چند سال، بايد برحسب مقياس چند هزار واحد يا چند ۱۰ هزار واحد باشد، افزود: طي ۳۰ سال گذشته تفهيم قيمت‌ها در مبادلات راحت‌تر بود، زيرا تنها از واحدهاي يكان و دهگان براي قيمت‌ها استفاده مي‌شد.
اين استاد اقتصاد با اشاره به اينكه واحد پول ملي در صورت افزايش ارزش و شمارش راحت‌تر مي‌تواند در مبادلات اقتصادي تغيير كند، تصريح كرد: در حال حاضر سياست صحيح اصلاح مقياس واحد پول ملي و منطقي شدن ارزش آن در اولويت قرار ندارد.
واعظ با اشاره به اولويت سياست اصلاح عملكرد بانك‌ها در برابر اين سياست، ادامه داد: سياست حذف صفر و تغيير واحد پول ملي موجب تورم خفيف و گرد شدن قيمت كالا و خدمات به سمت قيمت بالا مي‌شود. ايجاد تورم خفيف در تجربه رواج يورو طي سال‌هاي ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ در اروپا نيز مشاهده شد.