بانك و بيمه : استحكام يا بي ثباتي نظام بانكي ايران؟
یکشنبه، 21 بهمن 1397 - 07:40 کد خبر:55500
بانك و بيمه: يكي از نماگرهاي ميزان استحكام نظام بانكي نسبت "سرمايه به دارايي" بانكهاست.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،  از آنجا كه سرمايه توسط سهامداران تامين مي گردد، هر چه اين نسبت افزايش يابد نمايانگر سهم بالاتر سرمايه در تامين مالي مصارف بانك (تسهيلات، سرمايه گذاري و .. ) بوده و در زمان بروز بحران همچون مانعي در برابر شوك وارده به ترازنامه عمل مي كند.

اين نسبت در طول دهه 90 در نظام بانكي ايران سقوط معني داري داشته است و نشاندهنده عدم استحكام نظام بانكي در برابر شوكهاست. اين امر دلايل گوناگوني داشته كه به نظر ميرسد مهمترين آن عدم نظارت صحيح سياستگذار پولي، افزايش ضعف در مديريت دارايي - بدهي بانكها و ... بوده است. زيرا افزايش شكاف ميان دارايي (بي كيفيت) و بدهي (قطعي) عمدتا بايد از محل سرمايه پوشش داده شود كه اين امر با توجه به شرائط اقتصاد كشور امكان پذير نيست.
قابل ذكر است بنابر داده هاي بانك جهاني نسبت سرمايه به دارايي در كل نظام بانكي جهان طي سالهاي 2016 و 2017 به ترتيب 10.2 و 9.8 درصد بوده است. اين نسبت در سال 2017 در تركيه 11.4 و در عربستان 13.7 درصد بوده است./عباس دادجوي توكلي