بانك و بيمه : دست ياري بانك ملي ايران به سمت بنگاه‌هاي اقتصادي
یکشنبه، 21 بهمن 1397 - 09:51 کد خبر:55501
بانك و بيمه: بانك ملي ايران به منظور رونق هرچه بيشتر كسب و كار در كشور، پرداخت تسهيلات به بخش هاي اقتصادي را يكي از مهم ترين اولويت ها و سياست هاي كاري خود قرار داده است .

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، پرداخت تسهيلات به بنگاه‌ها جهت رونق اقتصادي از مهم ترين رويكردهاي اين بانك طي سال هاي گذشته بوده و با پيروزي انقلاب اسلامي و نياز كشور به سازندگي نيز اين بانك در كنار مردم و دولت گام برداشت به گونه اي كه تسهيلات سرمايه در گردش و تسهيلات پرداختي به بخش هاي اقتصادي همواره سهم قابل توجه اي در مجموع تسهيلات پرداختي اين بانك داشته است.

از سويي شرايط اقتصادي كشور طي سالهاي اخير برخي پروژه‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي را دچار محدوديت‌هاي توليد كرد يا آن ها را از توسعه بازداشت كه بانك ملي ايران با رصد شرايط موجود به ياري اين بنگاه ها شتافته و تا حد امكان آنها را به ادامه حيات ترغيب كرده است.

اين بانك طي سال 88 تا پايان آذر ماه امسال  به صدها بنگاه اقتصادي و واحدهاي مختلف توليدي كوچك، متوسط و بزرگ در نقاط مختلف كشور تسهيلات پرداخت كرده است. طي اين مدت تعداد يك ميليون و 58 هزار و 893 فقره تسهيلات سرمايه در گردش به مبلغ 787 هزار و 503 ميليارد ريال به واحد توليدي و بنگاه هاي اقتصادي اختصاص يافته است.

همچنين بانك ملي ايران در راستاي همسويي با سياست هاي دولت در جهت توسعه طرح هاي اشتغال زا و كمك به رونق بخش هاي مختلف اقتصادي، بيش از يك ميليون و 681 هزار فقره تسهيلات به ارزش 673 هزار و 603 ميليارد ريال طي سال گذشته به اقتصاد كشور تزريق كرده است.

اين بانك در راستاي به كارگيري ظرفيت هاي خود در جهت رونق بخش هاي اقتصادي و با توجه به جايگاه بخش صنعت و معدن در اقتصاد كشور، توجه ويژه اي به بنگاه هاي اقتصادي اين بخش داشته و بر همين اساس در سال گذشته بالغ بر 86 هزار و 655 ميليارد ريال تسهيلات در 26 هزار و 912 فقره پرداخت كرده است.

سهم بخش كشاورزي و صنايع تبديلي نيز از تسهيلات پرداختي بانك به بخش هاي مختلف اقتصادي در مدت مذكور، بالغ بر 63 هزار و 334 فقره به ارزش 27 هزار و 215 ميليارد ريال بوده است.

در سال گذشته همچنين بيش از يك ميليون و 424 هزار فقره تسهيلات نيز به ارزش 480 هزار و 733 ميليارد ريال به بخش خدمات و 759 فقره تسهيلات به ارزش سه هزار و 351 ميليارد ريال به بخش صادرات پرداخت شده است.

راهگشايي و اقدامات حمايتي بانك ملي ايران از بخش هاي اقتصادي به اندازه اي چشمگير بود كه بسياري از مسئولان كشور رويكرد اين بانك را مورد تقدير قرار داده اند و از بانك ملي ايران به عنوان عصاي نظام اقتصادي كشور و بازوي پرتوان دولت نام برده اند.

عباس معمارنژاد معاون امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز اخيرا از بانك ملي ايران به عنوان بانك اصلي نظام جمهوري اسلامي ايران و عصاي نظام اقتصادي كشور ياد كرده است كه به عنوان بازوي پرتوان دولت، در شرايط اقتصادي موجود كشور ايفاي نقش مي كند.

بانك ملي ايران در ادامه سياست هاي حمايتي خود در سال جاري نيز تعداد يك ميليون و 634 هزار و 557 فقره تسهيلات به بخش هاي صنعت و معدن، كشاورزي، مسكن و ساختمان، صادرات و... پرداخت كرده است كه ارزش ريالي آن به 793 هزار و 819 ميليارد ريال مي رسد.