بانك و بيمه : امكان رصد تراكنش‌هاي بانكي
چهارشنبه، 24 بهمن 1397 - 07:30 کد خبر:55524
بانك و بيمه: عضو شوراي راهبردي نظام مالياتي كشور با تاكيد بر اينكه بانك مركزي به راحتي مي تواند تراكنش‌هاي بانكي را رصد كند، گفت: تمامي اطلاعات بانكي افراد و شركت ها براساس كد ملي و شناسه ملي قابل شناسايي است.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،يكي از منابع اصلي كشورهاي پيشرفته براي اداره دولت، درآمدهاي مالياتي است. اما مسئله مهم در افزايش درآمد مالياتي اين است كه براي افزايش درآمد مالياتي لازم نيست به توليدكنندگان و حقوق بگيران فشار زيادتري وارد شود بلكه نكته مهم گسترش چتر مالياتي بر روي بخشي از اقتصاد است كه هميشه از پرداخت ماليات فرار كرده است و آن بخش، بخش غير مولد و غير شفاف اقتصاد است. بر همين اساس و با هدف تحقق عدالت مالياتي و شناسايي فرار مالياتي، لازم است تراكنش‌هاي بانكي ساماندهي شود. بدين صورت كه تمامي حساب‌هاي بانكي اشخاص در تمامي بانك‌ها بر اساس كد ملي (شناسه ملي) تجميع شود تا امكان رصد مجموع ورودي و خروجي حساب‌ها مشخص شود. اين اقدام، امكان شناسايي معاملات سوداگري و اخذ ماليات از آن‌ها را به حاكميت مي دهد.

در همين زمينه، محمدرضا يزدي زاده عضو شوراي راهبردي نظام مالياتي كشور درباره امكان رصد تراكنش‌هاي بانكي توسط بانك مركزي به فارس گفت: اين كار به راحتي امكان پذير است. در حال حاضر كل سيستم كشور براساس كد ملي و شناسه ملي عمل مي كند. لذا جمع آوري تمام اطلاعات بانكي افراد از قبل بر طبق كد ملي آنها انجام شده و اگر امروز نمي خواهيم از آن استفاده كنيم، بحث ديگري است.
وي افزود: تمام اطلاعات افراد در مورد املاك، حساب هاي بانكي و اموال آنها از طريق كد ملي قابل احصا است. تراكنش‌هاي مالي شركت ها هم براساس شناسه ملي آنها قابليت پيگيري دارد.
يزدي زاده درباره تاثير درآمدهاي مالياتي دولت بر بهبود فضاي اقتصادي كشور اظهار داشت: اگر دولت مخارجش را از درآمد مالياتي تامين نكند دچار كسري بودجه مي شود. كسري بودجه هم يعني انتشار اسكناس و تورم. در نتيجه بروز تورم، دهك هاي ثروتمند، ثروتمندتر و دهك هاي ضعيف، ضعيف تر مي شوند. در حالي كه فلسفه ماليات برخلاف اين روند بوده است و قرار بود از ثروتمندها گرفته و به طبقات ضعيف كمك شود.