بانك و بيمه : فروش اوراق گواهي بانك ملّي
شنبه، 18 اسفند 1397 - 13:26 کد خبر:55696
بانك و بيمه: عرضه و فروش اوراق گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام) مرحله پنجم سال ۱۳۹۷ در بانك ملّي ايران تا پايان سال ادامه دارد.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، اين اوراق با نرخ سود 18 درصد معاف از ماليات است.
نرخ بازخريد اين اوراق از تاريخ افتتاح حساب تا كمتر از شش ماه معادل 10 درصد ساليانه و نرخ بازخريد از شش ماه تا قبل از سررسيد يك سال معادل 14 درصد ساليانه است.
فروش اوراق ضريبي از يك ميليون ريال و گواهي سپرده به صورت الكترونيكي است. سود گواهي سپرده، آخرين روز هر ماه پرداخت خواهد شد.