بانك و بيمه : اين كارتخوان‌ها جمع آوري مي شود
شنبه، 24 فروردین 1398 - 05:47 کد خبر:55819
بانك و بيمه: دبير كميسيون هماهنگي بانكهاي استان خراسان رضوي گفت: تعداد تراكنشهاي متقاضيان دستگاههاي كارتخوان (pos) طي هر ماه بايد قابل قبول باشد در غير اين صورت كارتخوانها جمع آوري مي شود.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، حسن مونسان افزود: به طور مثال استفاده از دستگاههاي كارتخوان بانك ملي بايد شامل ماهانه 25 تراكنش و در مجموع به مبلغ 250 ميليون ريال باشد و يا 40 تراكنش بدون محاسبه گردش حساب را طي اين مدت در برگيرد.

رئيس كل بانك ملي استان خراسان رضوي با اعلام اينكه تعداد كمي از كارتخوان ها مشمول جمع آوري مي شوند، اظهار داشت: سال گذشته كمتر از 500 دستگاه كارتخوان متعلق به شبكه بانك ملي در استان خراسان رضوي به علت دارا نبودن اين شرايط جمع آوري شد.
وي اضافه كرد: دستگاههاي كارتخوان از خارج كشور وارد مي شوند و با توجه به شرايط تحريم هم اكنون تهيه آنها به سختي و با محدوديتهايي همراه است.
مونسان با اعلام اينكه در حال حاضر 370 هزار دستگاه كارتخوان در مراكز مختلف اقتصادي، آموزشي، خدماتي و صنفي اين استان داير است، اظهار داشت: اين تعداد دستگاههاي كارتخوان يا پايانه هاي فروشگاهي متعلق به تمامي بانكهاي دولتي و خصوصي فعال در خراسان رضوي است كه به صورت رايگان براي متقاضيان و مشتريان نصب مي شود.
وي با بيان اين كه بيشتر دستگاههاي كارتخوان در شبكه بانكي استان متعلق به بانكهاي ملي، صادرات و ملت است اضافه كرد: 60 هزار دستگاه از دستگاههاي كارتخوان در خراسان رضوي از آن بانك ملي است.
به نوشته ايرنا، دبير كميسيون هماهنگي بانكهاي استان خراسان رضوي گفت: شفاف سازي مالي حسابها، پيشگيري از پولشويي، توسعه بانكداري الكترونيك، جلوگيري از حمل ونقل وجوه و كاهش هزينه هاي سنگين چاپ اسكناس از جمله مزاياي دستگاههاي كارتخوان است.