بانك و بيمه : فاصله تورمي دهك‌ها افزايش يافت
شنبه، 24 فروردین 1398 - 07:06 کد خبر:55827
بانك و بيمه: مركز آمار ايران از افزايش فاصله تورمي دهك‌هاي مختلف هزينه‌اي در اسفند ماه سال گذشته خبر داد. همچنين كمترين نرخ تورم مربوط به دهك اول با ۴۷.۴ درصد و بالاترين نرخ نيز در دهك دهم با ۵۱.۴ درصد بود.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، بر اساس اعداد مربوط به تورم در ميان دهك‌هاي مختلف هزينه‌اي، فاصله تورمي دهك‌ها در اين ماه به ۳.۰ درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل (۲.۸ درصد) ۰.۲ واحد درصد افزايش نشان مي‌دهد. فاصله تورمي در گروه عمده خوراكي ها، آشاميدني‌ها و دخانيات نسبت به ماه قبل ۰.۷ واحد درصد و در گروه عمده كالاهاي غير خوراكي و خدمات نسبت به ماه قبل ۱.۲ واحد درصد افزايش نشان مي‌دهد.

بر اساس اين جدول شاخص كل تورم نقطه اي اسفند ۹۷، رقم ۴۷.۵ درصد گزارش شده به گونه اي كه تورم نقطه اي دهك اول ۴۷.۴ درصد و دهك دهم ۵۱.۴ درصد بوده است.
همچنين تورم نقطه اي در گروه خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات در همين ماه در كل كشور ۷۴.۴ درصد عنوان شده كه در اين ماه دهك اول ۶۷.۸ درصد و دهك دهم ۷۷.۶ گزارش شده است.
علاوه بر اين تورم نقطه‌اي گروه كالاهاي غير خوراكي و خدمات كل كشور نيز در اسفند ماه سال گذشته ۳۶.۹ درصد گزارش شده كه دهك اول ۳۱ درصد و سهم دهك دهم در اين گروه ۴۵.۷ درصد محاسبه شده است.
به نوشته ايبنا، تورم نقطه‌اي دهك‌ها با تغيير در قدرت خريد خانوارهاي مختلف كشور نسبت به ماه مشابه سال قبل، براي ماه جاري و ماه قبل در جدول زير آمده است: