بانك و بيمه : ترمز «خلق پول» در بانك ها كشيده شد
سه شنبه، 3 اردیبهشت 1398 - 05:30 کد خبر:55912
بانك و بيمه: قائم مقام بانك مركزي از كاهش بدهي بانك ها به بانك مركزي از ۱۸۲ هزار ميليارد تومان در پايان مهرماه ۹۷ به ۱۶۶ هزار ميليارد تومان (معادل كاهش حدود ۹ درصد) در پايان بهمن خبر داد.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir ) ،اكبر كميجاني با اعلام اين خبر و در خصوص اقدام بانك مركزي براي كنترل تورم و سامان دهي اضافه برداشت بانك ها گفت: پس از اقدامات كارشناسي صورت گرفته، دستورالعمل عمليات بازار باز طي هفته هاي اخير از سوي شوراي پول و اعتبار تصويب شد كه يكي از ابزارهاي مهم در بازارهاي پولي است و اين دستورالعمل علاوه بر گسترش خريد و فروش اسناد، اضافه برداشت بانك ها را نيز كاهش خواهد داد.

 
كاهش بدهي بانك ها به بانك مركزي چه پيامي دارد؟
در ادبيات اقتصاد پولي، بدهي بانك ها به بانك مركزي يكي از اجزاي پايه پولي به شمار مي آيد. پايه پولي به طور خلاصه، پشتوانه انتشار اسكناس و خلق نقدينگي توسط بانك مركزي است كه دولت مي تواند از آن در جهت رونق بخشي هدفمند به بخش هاي اقتصادي استفاده كند. در سال هاي اخير، ترازنامه بانك ها به دلايلي از قبيل رقابت هاي ناسالم با موسسات مالي غير مجاز، دچار شكاف بزرگي بين دارايي و بدهي ها شده است. بانك ها در اين دور باطل شكل گرفته، به برداشت هاي غير مجاز (اضافه برداشت) از منابع بانك مركزي دست زده اند كه همين موضوع، بدهكاري بيشتر آن ها به بانك مركزي را رقم زده است. با عنايت به مفيد بودن دخالت دولت در اقتصاد از طريق افزايش هدفمند پايه پولي، بايد گفت روابط ناسالم يادشده، فضا را براي اجراي هر سياست انبساطي پولي براي دولت از بين مي برد.
به نوشته خراسان، از اين رو روند تصفيه اين بدهي ها از يك طرف نشان دهنده حركت بانك ها به سوي انضباط مالي بيشتر و از سوي ديگر خبر خوبي براي سياست هاي پولي دولت است و ادامه قاطعانه اين روند، از بانك مركزي انتظار مي رود. البته شايان ذكر است كه در صورت اتخاذ سياست انبساط پولي از سوي بانك مركزي و دولت، به كارگيري اين سياست ها بدون در نظر داشتن مجاري انحراف سياست از اهداف اصلي، (مانند نمونه هاي مشابه در دولت هاي قبل) مي تواند به تورم هاي افسارگسيخته و بحران هاي ديگر بينجامد. در اين زمينه، هدف گذاري دقيق و نيز به كارگيري ابزارهاي نظارتي بدون اغماض در نظام بانكي، از الزامات اجراي اين سياست هاست.