بانك و بيمه : متوسط نرخ تورم ۸.۲درصد شد
پنجشنبه، 5 اردیبهشت 1398 - 06:28 کد خبر:55928
بانك و بيمه: بر اساس گزارش مركز آمار ايران از شاخص‌هاي اقتصادي، متوسط رشد سالانه اقتصاد در برنامه ششم توسعه ۸ درصد پيش بيني شده بود كه اين شاخص در سال ۱۳۹۶ رقم ۳.۹ درصد را نشان مي‌دهد.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، گزارش فصلي اقتصاد كشور در فصل پاييز ۹۷ از سوي مركز آمار ايران منتشر شد.

در مقايسه شاخص هاي منتخب اقتصادي برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور با عملكرد سال 1396 آمده است:‌ در برنامه ششم توسعه براي محصول ناخالص داخلي متوسط رشد سالانه 8 درصد پيش بيني شده است؛ اين شاخص در سال ۱۳۹۶ رقم 3.9 درصد را نشان مي‌دهد.
متوسط نرخ تورم پيش بيني شده براي سالهاي برنامه 8.8 درصد است؛ اين شاخص در سال 1396 رقم 8.2 درصد را نشان مي‌دهد.
براي نرخ بيكاري متوسط 10.2 درصد در طول برنامه پيش بيني شده است؛ اين شاخص در سال 1396 رقم 12.1 درصد را نشان مي‌دهد.
پيش‌بيني ضريب جيني براي سال آخر برنامه 0.34 است؛ اين شاخص در سال 1396  رقم 0.3981 را نشان مي‌دهد.
در برنامه ششم توسعه براي نسبت ماليات به محصول ناخالص داخلي در سال ۱۳۹۶ رقم 7.4 درصد پيش بيني شده بود؛ اين شاخص در سال 1396 رقم 6.8 را نشان مي‌دهد.
در برنامه ششم توسعه برآورد نسبت منابع نفتي به كل منابع دولت در سال 1396رقم 34.7  درصد بوده است؛ اين شاخص در سال 1396 رقم 28.7 را نشان مي‌دهد.
در برنامه ششم توسعه برآورد نسبت درآمدهاي مالياتي به كل منابع دولت در سال 1396 رقم 35.2  درصد بوده است؛ اين شاخص در سال ۱۳۹۶ رقم ۲.۳۶ را نشان مي‌دهد.
بر اساس نتايج طرح آمارگيري نيروي كار مركز آمار ايران، در فصل پاييز 1397 نرخ بيكاري جمعيت 10 ساله و بيشتر 11.7 درصد بوده است كه نسبت به فصل تابستان 0.5  واحد كاهش داشته است.
محصول ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 1390 در فصل پاييز 1397 به رقم 1676720 ميليارد ريال رسيده است كه رشد آن نسبت به مدت مشابه سال قبل 11.9- درصد بوده است.
شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي كل كشور در فصل پاييز 1397 (بر مبناي سال 1395) رقم 147.9  بوده است كه درصد تغييرات دوازده ماه منتهي به آذرماه 1397 نسبت به دوره مشابه قبل (نرخ تورم) 18.0 درصد بوده است.