بانك و بيمه : چگونه بانك ها درآمد شناسايي مي كنند!
پنجشنبه، 5 اردیبهشت 1398 - 07:04 کد خبر:55930
بانك و بيمه: اين نسبت حاصل تقسيم سود خالص بر متوسط دارايي هاي بانك بوده نشان مي‌دهد كه مجموعه بانك به ازاء هر ريال دارايي كه در اختيار داشته چه مقدار سود خالص با لحاظ كردن هر دو حوزۀ كلي عمليات بانكها، مشاع و غير مشاع ايجاد نموده است.


  

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،   اين ن سبت در نه ماهه سال ۱۳۹۷ براي عمده بانكها منفي و يا نزديك به صفر بوده است. اما باز هم اين شاخص داراي اشكالاتي است. مثلا تصور كنيد اگر مخرج كسر بر اساس قيمت واقعي ارزشگذاري ميگرديد  (بخاطر تورم سال ۱۳۹۷)، اين بازده باز هم كاهش مي يافت.
صورت كسر هم كه با توجه به حسابداري تعهدي، سود واقعي بانك را نشان نميدهد. تصور كنيد بانكها ۱۸ ماه بعد از تسهيلات ممكن است بازپرداختي از سوي مشتري نداشته باشند ولي درآمد شناسايي مي كنند!
با اين همه باز هم اين سوال مطرح مي شود كه چطور با وجود كاهش اينچنيني در بازده دارايي، بانكها باز هم به توسعه دارايي و بخصوص گسترش شعب علاقه مندند؟
پاسخ واضح است : قدرت خلق پول دارند!