بانك و بيمه : تصويب بسته سياستي نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات
دوشنبه، 30 اردیبهشت 1398 - 07:35 کد خبر:56079
بانك و بيمه: بسته سياستي نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۸ و نحوه رفع تعهد ارز صادراتي سال ۱۳۹۷ صادركنندگان تصويب شد.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،به موجب اين مصوبه، نحوه برگشت ارز پتروشيمي‌ها به چرخه اقتصادي در سال ۱۳۹۸، حداقل ۶۰ درصد سامانه نيما، حداكثر ۱۰ درصد اسكناس و مابقي واردات در مقابل صادرات خود تعيين شد، ساير صادركنندگان بايستي حداقل ۵۰ درصد ارز خود را در سامانه نيما عرضه كنند و حداكثر تا ۲۰ درصد به صورت اسكناس و مابقي واردات در مقابل صادرات خود يا ساير اشخاص نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي اقدام كنند.
همچنين مقرر شد بانك مركزي در خصوص نحوه رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ نسبت به معرفي صادركنندگاني كه ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادي برابر دستورالعمل‌هاي صادره در سال گذشته اقدام كرده‌اند به سازمان امور مالياتي اقدام كند. در همين زمينه به اطلاع مي‌رساند صادركنندگاني كه تاكنون موفق به برگشت كامل ارز صادراتي خود نشده‌اند تا پايان تيرماه مهلت دارند مطابق دستورالعمل‌هاي ابلاغي سال ۱۳۹۷ نسبت به برگشت ارز اقدام كنند.
 بر اساس سياست جديد اعلامي ۸۰ درصد ارزش آمار صادراتي صادركنندگان به دليل نحوه محاسبه ارزش پايه صادراتي در عملكرد ۱۳۹۸ و سال گذشته صادر كنندگان محاسبه و لحاظ مي‌شود. همچنين صادرات ريالي به كشورهاي عراق و افغانستان قبل از تاريخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷، پس از ارائه اطلاعات پروانه‌هاي صادراتي به بانك مركزي در صورت پذيرش آن بانك در عملكرد صادراتي سال گذشته لحاظ مي‌شود.
لازم به ذكر است كليه صادركنندگان بايستي ميزان ارز برگشتي به چرخه اقتصاد را در روش‌هاي مختلف بر اساس ضوابط اعلامي بانك مركزي در سامانه‌هاي ذيربط ثبت كنند تا نسبت به رفع تعهد آنها در برگشت ارز اقدام شود.