بانك و بيمه : درجا زدن پول در بانك
یکشنبه، 9 تیر 1398 - 03:39 کد خبر:56099
بانك و بيمه: براساس آخرين آمار بانك مركزي، تا انتهاي سال گذشته، دو هزار ميليارد تومان سپرده مردم در اختيار بانك ها بوده است. اولين بار از انتهاي سال گذشته (بهمن و اسفند 97) حجم سپرده هاي بانكي از دو هزار ميليارد تومان فراتر رفته است. اما در همين دوره، ميزان تسهيلات پرداختي فقط 1509 هزار ميليارد تومان بوده است. موضوعي كه نسبتِ تسهيلات به سپرده را به كمترين ميزان در چند سال اخير (حداقل از سال 93 تاكنون) تنزل داده است.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،    طبق آخرين آمار بانكي منتشرشده توسط بانك مركزي، مانده سپرده هاي ريالي و ارزي نزد بانك ها در سال گذشته با 25.6 درصد رشد به 2067 هزار ميليارد تومان رسيده است. البته بانك ها همواره موظف هستند درصدي از سپرده هاي دريافتي از مردم را تحت عنوان سپرده قانوني، به بانك مركزي بسپارند. با كسر اين مقدار، مانده سپرده هاي در اختيار بانك ها به رقم 1856.8 هزار ميليارد تومان مي رسد.
اما در سوي ديگر، بانك ها فقط 81.3 درصد از اين مقدار يعني 1509 هزار ميليارد تومان تسهيلات داده اند (مانده تسهيلات اين مقدار بوده است). در واقع در سال 97 ميزان مانده تسهيلات فقط 19.9 درصد رشد كرده است. اين نسبت (81.3 درصد) كمترين مقدار نسبت تسهيلات به سپرده در چند سال اخير است. اين نسبت در انتهاي سال 96 معادل 85.4 درصد بوده و كمترين مقدار ثبت شده هم مربوط به پايان سال 94 با 82.7 درصد بوده است. بيشترين مقدار هم مربوط به انتهاي سال 93 با 92.9 درصد بوده است. اين را كه علت اين افت تسهيلات دهي بانك ها چيست بايد از تحليل گران نظام بانكي و مسئولان بانك مركزي پرسيد. اما آن چه واضح است اين كه بانك ها نسبت كمتري از سپرده هاي در اختيار را وام داده اند. اين در حالي است كه در سال گذشته با رشد تورم، جذابيت تسهيلات گيري از بانك ها با نرخ مصوب افزايش و جذابيت سپرده گذاري در بانك كاهش يافته است. شايد بانك ها هم ترجيح داده اند، در شرايط تورمي اقتصاد به جاي تسهيلات دهي با نرخ مصوب، از سرمايه گذاري هاي پرسود در بازارهاي ديگر استفاده كنند؟ شايد هم تغييرات در نرخ تسعير ارز، موجب افزايش حجم سپرده هاي ارزي (به ريال) در برابر تسهيلات اعطايي (عمدتا به ريال) شده است. البته احتمال تغيير در تركيب سپرده هاي بانكي و افزايش سهم سپرده هاي جاري و كوتاه مدت و كاهش سهم سپرده هاي بلند مدت نيز مي تواند در اين روند موثر باشد.