بانك و بيمه : ماجراي حذف عوارض بيمه حوادث راننده +اسناد
چهارشنبه، 19 تیر 1398 - 06:55 کد خبر:56118
بانك و بيمه: ديوان محاسبات اعلام كرده عوارض وزارت بهداشت شامل «بيمه حوادث راننده» شخص ثالث نمي‌شود اين در حالي است كه در زمان دبير كلي اولياء بر سنديكاي بيمه گران راي ديوان اتخاذ اما در دوران همتي ملغي شد.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، ديوان محاسبات اعلام كرده عوارض وزارت بهداشت شامل «بيمه حوادث راننده» شخص ثالث نمي‌شود.

بنابر اعلام ديوان محاسبات ،عوارض ۱۰ درصدي بيمه شخص ثالث شامل حق بيمه‌هاي «شخص ثالث»، «سرنشين» و «مازاد» بوده و «بيمه حوادث راننده» را شامل نمي‌شود

.

داستان حذف عوارض بيمه حوادث راننده از چه زماني كليد خورد
در زمان دبير كلي اولياء بر سنديكاي بيمه گران تلاش ها براي حذف عوارض اين بيمه نامه كليد خورد و با تلاش هاي سنديكاي بيمه گران با راي ديوان محاسبات  بيمه حوادث راننده از شمول عوارض وزارت بهداشت خذف شد


اما با وجود راي متقن ديوان بر حذف اين عوارض از اين بيمه نامه در زمان رياست همتي بر بيمه مركزي ورق برگشت و رئيس كل وقت بيمه مركزي طي بخشنامه اي به مديران عامل شركتهاي بيمه راي ديوان را ملغي كرد.
در اين بخشنامه تصريح شده، نظر به اينكه مطابق ماده 35 قانون بيمه اجباري شخص ثالث ، هزينه معالجه راننده مسبب حادثه نيز به عهده بيمه گر مربوط است لدا كليه شركتهاي بيمه مكلفند عوارض بيمه حوادث راننده را به وزارت بهداشت پرداخت كنند.

اما در نهايت  در زمان رياست غلامرضا سليماني و پيگيري هاي سنديكاي بيمه گران مجددا ديوان محاسبات بر حذف بيمه حوادث راننده از عوارض وزارت بهداشت راي داده است