بانك و بيمه : آمار سفته و برات فروش رفته در تهران
جمعه، 15 شهریور 1398 - 03:42 کد خبر:56182
بانك و بيمه: براساس تازه‌ترين آمار بانك مركزي حدود ۵ ميليارد و ۶۳۰ ميليون تومان سفته و برات در تيرماه سال جاري در شهر تهران فروخته شد كه در مقايسه بـا ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۱۷ درصد و ۴۱.۴ درصد افزايش داشته است.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، همچنين در چهارماه اول سال ١٣٩٨ بالغ بر ۱۹ ميليارد و ۱۸۰ ميليون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل ۳۵.۷ درصد افزايش نشان مي‌دهد.


همچنين طبق آمار شعبه واخواست دادگستري استان تهران در تيرماه ٩٨ معــادل ۵۰۰ برگ سفته و برات به مبلغي معادل يك ميليارد و ۶۵۶ ميليون تومان در شهر تهران واخواست شد. در اين ماه شاخص‌هاي تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتيب به اعداد ۶۵.۸ و ۸۹.۸ رسيد كه در مقايسه با ماه قبل از لحاظ تعداد ۲۳.۹ درصد كاهش و از لحاظ مبلـغ ۴۶ درصـد افزايش و نسبت به ماه مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۳۶.۱ درصد كاهش و از لحاظ مبلغ ۴۲.۸ درصد افزايش داشته است.
شاخص متوسط مبلـغ يك برگ سفته و برات واخواست شده در تيرماه ١٣٩٨ به عدد ۱۳۶.۶ رسيد. عدد شاخص مذكور در تيرماه ١٣٩٧ معادل ۶۱.۱ بوده است. در چهارماه اول سال ٩٨ معادل ۲ هزار و ۳۰۰ برگ سفته و برات به مبلغي معـادل ۴۹ ميليارد و ۹۰ ميليون تومان در شـهر تهران واخواسـت شد. 
براساس گزارش ايبنا، در اين دوره متوسـط شـاخص‌هاي تعـداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتيب به اعداد ۷۰.۸ و ۶۶.۶ رسيد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب ۱۵ درصد و ۵۱ درصد كاهش نشان مي‌دهد. شاخص متوسط مبلغ يك برگ سفته و برات واخواست شده در چهارماه اول سـال ١٣٩٨ به عدد ۹۵.۳ رسيد. عدد شاخص مذكور در چهارماه اول سـال ١٣٩٧ معـادل ۱۴۹.۷ بوده است.